reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/42/15 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 7 maja 2015r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h, art. 39 ust. 4, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 110 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/130/04 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2005 r. Nr 27 poz. 394) zmieniony Uchwałą Nr XXIV/174/05 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 23 czerwca 2005 r. zmieniającą Uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2005 r. Nr 176, poz.2085), Uchwałą Nr XXVII/135/08 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 20 października 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2008 r. Nr 279 poz. 2804), Uchwałą Nr XX/179/12 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 2012), Uchwałą Nr XXX/252/13 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1961), Uchwałą Nr XL/315/14 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 529), Uchwałą Nr XLIV/345/14 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 2392).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2015r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stanisław Klepacki


Załącznik do Uchwały Nr VI/42/15
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 7 maja 2015 r.

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach, zwany dalej "Ośrodkiem" jest jednostką organizacyjną i działa w formie jednostki budżetowej Gminy Mońki.

2. Ośrodek został powołany na mocy Zarządzenia nr 5/90 Naczelnika Miasta i Gminy Mońki
z dnia 22 maja 1990r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach.

3. Siedziba Ośrodka mieści się w Mońkach przy ul. Wyzwolenia 12.

4. Pełna nazwa Ośrodka brzmi: "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach".

5. Ośrodek może posługiwać się skróconą nazwą "MOPS w Mońkach".

6. Ośrodek działa w granicach administracyjnych Gminy Mońki.

7. Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mońkach działa Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelektualnie w Mońkach, zwany w skrócie "ŚDS".

8. Jeżeli w statucie jest mowa o Ośrodku dotyczy to również ŚDS.

§ 2. Ośrodek działa w szczególności na podstawie:

1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163);

2) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 114);

3) Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 567);

4) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.);

5) Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.);

6) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);

7) Ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121);

8) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202);

9) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.);

10) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.);

11) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);

12) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 332);

13) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.);

14) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);

15) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.);

16) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.);

17) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.);

18) Aktów wykonawczych do ustaw;

19) Innych aktów prawnych dotyczących jego działalności;

20) Niniejszego statutu.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA

§ 3. Celem działalności Ośrodka jest:

1) Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji;

2) Doprowadzenie do możliwie pełnego życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem;

3) Realizacja zadań własnych i zleconych wymienionych w ustawie o pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumienia, uchwał Rady Miejskiej w Mońkach oraz zarządzeń lub upoważnień Burmistrza Moniek.

§ 4. Do zadań realizowanych przez Ośrodek należy w szczególności:

1) Ocena oraz analizowanie stanu potrzeb lokalnych w zakresie pomocy społecznej, w tym problemów społecznych, potrzeb socjalnych zarówno jednostkowych jak i środowiskowych występujących na terenie gminy Mońki;

2) Praca socjalna;

3) Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń;

4) Udzielanie pomocy środowiskowej i instytucjonalnej osobom oraz rodzinom znajdującym się w trudnych warunkach życiowych;

5) Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;

6) Koordynacja zadań związanych z pomocą społeczną;

7) Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

8) Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

9) Ustalanie prawa do dodatku mieszkaniowego i jego wypłata;

10) Ustalanie prawa do dodatku energetycznego i jego wypłata;

11) Prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym;

12) Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej;

13) Ustalanie prawa do świadczeń zdrowotnych;

14) Obsługa organizacyjno - techniczna zespołu interdyscyplinarnego;

15) Kierowanie wniosków o ustalanie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami;

16) Prowadzenie ŚDS w Mońkach.

§ 5. 1. Ośrodek realizuje zadania własne Gminy z zakresu pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ustawy o pomocy społecznej.

2. Ośrodek realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z pomocy społecznej, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

3. Ośrodek może realizować także inne zadania wynikające z przepisów szczególnych na podstawie stosownych upoważnień.

4. Ośrodek może realizować zadania finansowane lub współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

5. Ośrodek do realizacji swoich zadań statutowych może podpisywać stosowne umowy i porozumienia.

§ 6. Ośrodek sporządza ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

§ 7. W realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z organizacjami pozarządowymi, organizacjami społecznymi, samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, Powiatowym Urzędem Pracy, służbą zdrowia, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Rozdział 3.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

§ 8. 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Mońkach zasięgiem działania obejmuje Gminę Mońki.

2. Uczestnikami zajęć prowadzonych w ŚDS są osoby zamieszkałe na terenie Gminy Mońki.

3. Uczestnikami zajęć mogą być również mieszkańcy sąsiednich gmin, jeżeli ŚDS dysponuje wolnymi miejscami oraz zostało zawarte porozumienie na realizację zadania publicznego pomiędzy odpowiednimi organami jednostek samorządu terytorialnego w tym, organu właściwego dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie do ŚDS.

§ 9. 1. Środowiskowy Dom Samopomocy jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. przewlekle psychicznie chorych (typ A), upośledzonych umysłowo (typ B), które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej.

2. W uzgodnieniu z Wojewodą Podlaskim Środowiskowy Dom Samopomocy może przyjąć uczestników wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C).

3. Środowiskowy dom samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym

Rozdział 4.
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 10. 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor.

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Moniek, który jest jego bezpośrednim przełożonym oraz dokonuje wobec niego wszelkich czynności z zakresu prawa pracy.

3. Dyrektor zarządza Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz.

4. Dyrektor działa na podstawie niniejszego statutu oraz w granicach upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza Moniek.

5. W czynnościach przekraczających zakres pełnomocnictwa, czynności prawne w imieniu Ośrodka podejmuje Burmistrz Moniek.

6. Dyrektor jest odpowiedzialny za właściwe funkcjonowanie Ośrodka, zarządza jednostką zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem MOPS.

7. Dyrektor Ośrodka nadzoruje całość prowadzonych przez Ośrodek zadań i odpowiada za ich prawidłową realizację.

8. Dyrektor składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

9. Dyrektor Ośrodka w celu realizacji zadań wydaje, w ramach zwykłego zarządu lub w granicach udzielonych pełnomocnictw zarządzenia, instrukcje, polecenia służbowe, obwieszczenia oraz wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania Ośrodka.

§ 11. 1. Pracowników Ośrodka zatrudnia i zwalnia Dyrektor, który jest pracodawcą w stosunku do pracowników, dokonuje podziału obowiązków i ustala zakresy czynności pracowników.

2. Prawa i obowiązki, wymagania, kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w Ośrodku określają odpowiednie przepisy prawa oraz wydane na ich podstawie przepisy wewnętrzne.

3. Organizację wewnętrzną oraz zakres działania Ośrodka określa Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.

4. Zasady wynagradzania, premiowania i nagradzania pracowników określa Dyrektor w formie regulaminu.

5. Na wniosek Dyrektora Ośrodka Burmistrz może upoważnić w formie pisemnej innego pracownika Ośrodka do prowadzenia postępowania należącego do zakresu działania Ośrodka, a także może upoważnić do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

6. Obowiązki dyrektora podczas jego nieobecności pełni Zastępca Dyrektora lub wyznaczony przez Dyrektora pracownik Ośrodka.

Rozdział 5.
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 12. 1. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy i prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych. Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu gminy.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy obejmujący plan dochodów i wydatków na każdy rok budżetowy.

3. Działalność Ośrodka i zadania są finansowane ze środków otrzymywanych z budżetu państwa i budżetu gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze środków pozabudżetowych oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

4. Ośrodek może otrzymywać środki finansowe i rzeczowe na swoją działalność z innych źródeł.

5. Zasady gospodarki finansowej Ośrodka regulują przepisy szczegółowe.

6. Ośrodek prowadzi księgowość zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi rachunkowości i sporządza na ich podstawie sprawozdanie finansowe i budżetowe.

7. Ośrodek gospodaruje powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

§ 13. 1. Za całość gospodarki finansowej Ośrodka odpowiada Dyrektor.

2. Obowiązki dotyczące gospodarki finansowej w zakresie powierzonym przez Dyrektora Ośrodka pełni główny księgowy jednostki.

Rozdział 6.
NADZÓR I KONTROLA

§ 14. 1. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad bieżącą działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Moniek.

2. Nadzór i kontrolę w zakresie uregulowanym w odrębnych przepisach prawnych sprawuje Wojewoda Podlaski.

§ 15. 1. Kontrolę wewnętrzną sprawuje Dyrektor Ośrodka w zakresie całokształtu działalności.

2. Kontrolę w zakresie gospodarki finansowej sprawuje główny księgowy.

Rozdział 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

2. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej w Mońkach.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

PIRXON

PIRXON SA (dawniej SmartMedia Sp. z o.o.) od 2004 roku optymalizuje procesy, dostarczając zaawansowane rozwiązania informatyczne polskim i zagranicznym firmom.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama