reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 40/VII/15 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 7 maja 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146 oraz z 2015 r. poz. 1626 i 1877) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 108.267 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. W załączniku "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015" wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 4.

§ 5. W załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 5.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 6.

§ 7. Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi:12.846.276 zł w tym: dochody bieżące 12.141.084 zł dochody majątkowe 705.192 zł

- plan wydatków ogółem wynosi:12.846.276 zł w tym: wydatki bieżące 11.198.602 zł wydatki majątkowe 1.647.674 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Jan Misiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/VII/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 7 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 40/VII/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 7 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 40/VII/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 7 maja 2015 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2015 rok

Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów

Wyszczególnienie

Kwota w złotych

I

Przychody ogółem

108.267

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy

108.267

II

Rozchody ogółem

108.267

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

108.267

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Jan Misiewicz


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 40/VII/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 7 maja 2015 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015

w zł

L.p.

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)

Z tego źródła finansowania

Dochody własne j.s.t.

Nadwyżka
budżetowa

z lat ubiegłych

Środki z innych źródeł (wpłaty ludności)

Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 u. f. p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

010

01010

6057

6059

Regulacja systemu wodociągowo-wodnego poprzez budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę części wodociągu w miejscowości Mystki-Rzym - Etap II

774.888

774.888

301.273

473.615

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

2.

010

01010

6057

6059

Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóski-Falki, Gmina Wysokie Mazowieckie

129.371

129.371

50.346

79.025

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

3.

010

01010

6050

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kolektora sanitarnego w miejscowości Brzóski-Falki

48.160

48.160

48.160

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 8.534 zł

4.

600

60016

6050

Umocnienie poboczy płytami ażurowymi i montaż barierek ochronnych na drodze relacji Mystki-Rzym - Brzóski-Brzezińskie

16.294

16.294

16.294

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

5.

600

60016

6050

Zakup 4 wiat przystankowych wraz z urządzeniem terenu wokół nich w m. Faszcze(2) i Brzóśki Stare(1), Nowa Ruś (1)

20.500

20.500

20.500

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 5.402 zł

6.

600

60016

6050

Wykonanie placu z kostki brukowej wokół wiaty przystankowej w miejscowości Tybory-Olszewo

8.602

8.602

8.602

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

7.

600

60016

6050

Ułożenie chodnika z kostki brukowej w m. Jabłonka Kościelna

6.499

6.499

6.499

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

8.

720

72095

6067

6069

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

103.788

103.778

15.568

88.220

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

9.

750

75023

6050

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku urzędu gminy

30.000

30.000

30.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

10.

754

75412

6050

Modernizacja bramy wjazdowej w garażu OSP w Starej Rusi - montaż automatyki i panelu okiennego

5.300

5.300

5.300

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

11.

754

75412

6060

Zakup agregatu oddymiającego dla OSP Stara Ruś

6.500

6.500

6.500

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

12.

754

75412

6060

Zakup motopompy szlamowej wtx-30 dla OSP Miodusy Wielkie

6.200

6.200

6.200

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

13.

900

90015

6050

Montaż hybrydowej lampy oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Osipy

12.000

12.000

12.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 5.311 zł

14.

900

90015

6050

Montaż lamp oświelenia ulicznego w miejscowościach: Brzóski-Brzezińskie, Jabłonka Kościelna, Michałki, Miodusy Wielkie, Miodusy-Stasiowięta, Mścichy, Osipy-Lepertowizna, Osipy-Wydziory Pierwsze, Osipy-Zakrzewizna.

165.805

165.805

165.805

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 33.522 zł

15.

900

90095

6050

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach: Brzóski-Tatary, Buczyno-Mikosy, Dąbrowa-Dzięciel, Święck-Nowiny, Tybory-Olszewo i Tybory-Wólka.

59.077

59.077

59.077

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 38.873 zł

16.

921

92109

6050

Montaż 2 klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Osipach-Kolonii

10.000

10.000

10.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

17.

921

92109

6050

Ułożenie parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Wólka Duża

6.173

6.173

6.173

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie w całości z funduszu sołeckiego

18.

926

92601

6050

Montaż piłkochwytów na boisku w miejscowości Brzóski-Gromki

6.173

6.173

6.173

Urząd Gminy Wysokie z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

19.

926

92695

6050

Urządzenie placów zabaw w miejscowościach Brzóski-Brzezińskie, Michałki i Miodusy-Stasiowięta, Bryki, Brzóski-Tatary

65.549

65.549

65.549

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 21.311 zł

OGÓŁEM

1.480.879

1.480.879

840.019

640.860

x

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Jan Misiewicz


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 40/VII/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 7 maja 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

w zł

Lp.

Nazwa i cel programu, projektu lub zadania

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Nazwa funduszu

Nazwa jednostki realizującej zadanie

Rok budżetowy 2015

z tego źródła finansowania

Wydatki własne j.s.t.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

Pozostałe
(w tym środki wymienione w art.5 ust 1 pkt.3)

Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt. 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Projekt pn. "Regulacja systemu wodociągowo-wodnego poprzez budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę części wodociągu w miejscowości Mystki-Rzym" - Etap II

774.888

774.888

301.273

473.615

PROW 2007-2013 Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

2.

Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóski-Falki, Gmina Wysokie Mazowieckie

129.371

129.371

50.346

79.025

PROW 2007-2013 Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

3.

Projekt pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa"

107.343

107.343

16.101

91.242

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

4.

Projekt pn. "URWIS - Umiem, Rozumiem, Wiem i Stosuję"

224.940

224.940

15.937

11.159

197.844

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Zespół Szkół w Jabłonce Kościelnej

OGÓŁEM:

1.236.542

1.236.542

383.657

11.159

841.726

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Jan Misiewicz


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 40/VII/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 7 maja 2015 r.

Objaśnienia
dokonanych zmian w budżecie na 2015 rok

1. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łomży pismem z dnia 30 kwietnia 2015 r. zwiększyło dotację celową w kwocie 12.000 zł na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

2. W drodze przesunięć w planie wydatków zapewnia się brakujace środki na:

- zakup wiaty przystankowej oraz utwardzenie terenu wokół niej w m. Nowa Ruś- 5.500 zł,

- ułożenie chodnika w m. Jabłonka Kościelna - 6.499 zł,

- urządzenie placu zabaw w Brykach 12.800 zł,

- urzadzenie placu zabaw w Brzóskach-Tatarach - 13.123 zł,

- zapewnienie wkładu własnego do projektu "URWIS" współfinansowanego ze środków UE - 1.057 zł.

3. Zwiększa się plan dochodów stanowiących dofinansowanie projektu "URWIS" oraz wydatki z tym związane:

- z budżetu UE o kwotę 2.791 zł,

- z budżetu centralnego o kwotę - 152 zł.

4. Należy zwiększyć przychody i rozchody budżetu o kwotę 17.554 zł do wysokości 108.267 zł w celu zapewnienia środków na spłatę ostatniej raty nieumorzonej części pożyczki z WFOŚiGW w Białymstoku na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

5. W wyniku dokonanych zmian budżecie dokonuje sie aktualizacji nastepujących załączników uchwały budżetowej:

- "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015"

- "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej"

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Jan Misiewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Szpak

trenerka i założycielka organizacji szkoleniowej Laboratorium Współpracy: www.laboratoriumwspolpracy.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama