Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 35/15 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146 oraz z 2015 r. poz. 1626 i 1877) oraz §11 pkt. 1 Uchwały Nr 20/III/15 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie na 2015 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 478.896 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

1) zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 478.896 zł,

2) przeniesieniu planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach jednego działu w kwocie 1.980 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi:12.831.333 zł w tym: dochody bieżące 12.126.141 zł dochody majątkowe 705.192 zł

- plan wydatków ogółem wynosi:12.831.333 zł w tym: wydatki bieżące 11.208.458 zł wydatki majątkowe 1.622.875 zł

§ 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Krzysztof Krajewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/15
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35/15
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 35/15
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2015 rok

1. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 24 kwietnia 2015 r. zwiększył o kwotę 10.000 zł dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie własne finansowane z budżetu państwa.

2. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 24 kwietnia 2015 r. zwiększył o kwotę 468.896 zł dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2015 r. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone

3. Przenosi się wydatki w kwocie 1.980 zł w celu zapewnienia brakujących środków na:

- zakupy dotyczące realizacji specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych - 80 zł,

- zakupy materiałów oraz pomocy dydatktycznych w ramach projektu "URWIS" współfinansowanego ze środków UE - 1.900 zł.

Wójt Gminy


Krzysztof Krajewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe