Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/36/15 Rady Gminy Krypno

z dnia 8 maja 2015r.

o zmianie uchwały nr XXXVII/200/2014 Rady Gminy Krypno z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Monieckiego, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/200/2014 Rady Gminy Krypno z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych wprowadza się zmiany:

1) w § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

Droga powiatowa 1386B - Droga gminna 104762B; przebieg drogi: skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 1386B w miejscowości Krypno Wielkie na jej końcu w rejonie trzeciego mostu na rzece Jaskrance do skrzyżowania z drogą gminną Nr 104762B, na granicy terenów wsi Góra i Ruda w rejonie pierwszego mostu na rzece Jaskrance; Nr dz. ew. 982, 983, 985, 767/3, 797/3 na terenie wsi Krypno Wielkie, 1564, 1651 na terenie wsi Góra;";

2) w § 1 pkt. 22 otrzymuje brzmienie:

Droga Zygmunty - Długołęka; przebieg drogi: skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 671 w miejscowości Krypno Wielkie na granicy z terenami wsi Zygmunty do włączenia się w bieg drogi gminnej Nr 150509B Długołęka Wieś - Długołęka Kolonie Południe; Nr dz. ew. 853 na terenie wsi Krypno Wielkie, 913/2, 914/2, 902 na terenie wsi Długołęka;".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Tomasz Walendziński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe