Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok nr II SA/Bk 1103/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

z dnia 19 lutego 2015r.

w przedmiocie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny

1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Plażowej w Siemiatyczach przebiegającej przez działkę o numerze ewidencyjnym 7/2;

2. stwierdza, że zaskarżona uchwała w części opisanej w punkcie 1 nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku;

3. zasądza od Rady Miasta Siemiatycze na rzecz skarżącego Mariusza Puchalskiego kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem zwrotu koszów postępowania sądowego.

/podpisy: Małgorzata Roleder, Marek Leszczyński, Danuta Tryniszewska-Bytys/

Wyrok z dnia 19 lutego 2015 r., sygn. akt II SA/Bk 1103/14 jest prawomocny od dnia 21 kwietnia 2015 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe