Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/30/2015 Rady Gminy Sokoły

z dnia 12 maja 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6j ust. 2 i art. 6k ust.1 pkt 1, ust. 2a, ust. 3 w związku z art. 6 j ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - od gospodarstwa domowego.

2. Poprzez gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie zamieszkującą lokal lub zespół mieszkających razem osób spokrewnionych lub niespokrewnionych wspólnie utrzymujących się, jak również osoby, które mają inne prawa do zamieszkiwania w lokalu.

§ 2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby gospodarstw domowych prowadzonych na terenie nieruchomość i stawki opłaty określonej w § 3.

§ 3. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny jest różnicowana w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących gospodarstwo domowe i wynosi:

1) od gospodarstwa jednoosobowego - 13,00 zł/miesiąc;

2) od gospodarstwa dwuosobowego - 19,00 zł/miesiąc;

3) od gospodarstwa trzyosobowego - 26,00 zł/miesiąc;

4) od gospodarstwa czteroosobowego - 33,00 zł/miesiąc;

5) od gospodarstwa pięcioosobowego - 40,00 zł/miesiąc;

6) od gospodarstwa sześcioosobowego i więcej - 47,00 zł/miesiąc.

2. W przypadku, gdy powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone będą wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach, wówczas stawka opłaty określona w § 3 ust. 1 ulega obniżeniu o kwotę 5 na gospodarstwo i wynosi:

1) od gospodarstwa jednoosobowego - 8,00 zł/miesiąc;

2) od gospodarstwa dwuosobowego - 14,00 zł/miesiąc;

3) od gospodarstwa trzyosobowego - 21,00 zł/miesiąc;

4) od gospodarstwa czteroosobowego - 28,00 zł/miesiąc;

5) od gospodarstwa pięcioosobowego - 35,00 zł/miesiąc;

6) od gospodarstwa sześcioosobowego i więcej - 42,00 zł/miesiąc.

3. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane selektywnie oraz w przypadku braku kompostowania odpadów biodegradowalnych, w tym zielonych w przydomowych kompostownikach, w wysokości:

1) od gospodarstwa jednoosobowego - 26,00 zł/miesiąc;

2) od gospodarstwa dwuosobowego - 38,00 zł/miesiąc;

3) od gospodarstwa trzyosobowego - 52,00 zł/miesiąc;

4) od gospodarstwa czteroosobowego - 66,00 zł/miesiąc;

5) od gospodarstwa pięcioosobowego - 80,00 zł/miesiąc;

6) od gospodarstwa sześcioosobowego i więcej - 94,00 zł/miesiąc.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokoły.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVII/125/2012 Rady Gminy Sokoły z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 222).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2015 r.

Przewodniczący Rady


Hanna Maria Kurzyna


Uzasadnienie

W związku z koniecznością dostosowania do lokalnych potrzeb uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały w tym zakresie zgodnie z art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122).

Jak stanowi art. 6k ust. 1, rada gminy w drodze uchwały powinna dokonać wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1, 2 metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także ustalić stawkę takiej opłaty. Zgodnie z art. 6 j ust. 2a rada gminy może również zróżnicować stawki opłaty w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy. Zgodnie natomiast z art. 6k ust. 2, rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę: liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2-2b i 2d, a więc koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postepowania z odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 6k ust. 2a pkt 4 znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122), rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny. W przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 2 u.c.p.g., tj. od gospodarstwa domowego, maksymalna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdy zbierane i odbierane są w sposób selektywny, wynosi 5,6%, przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny w ostatnim Roczniku Statystycznym Rzeczypospolitej Polskiej - za gospodarstwo domowe, tj. 72,74 zł - za gospodarstwo domowe (na dzień podjęcia niniejszej uchwały).

Jednocześnie zgodnie z art. 6k ust. 3, rada gminy określi wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, nie wyższe jednak niż maksymalne stawki opłat, które wynoszą odpowiednio dwukrotną wysokość maksymalnej stawki opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Przyjmując zaproponowaną w niniejszej uchwale metodę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty należy zwrócić uwagę, że są one korzystniejsze dla mieszkańców Gminy Sokoły w szczególności dla gospodarstw jedno, trzy, cztero, pięcio oraz sześcio i więcej osobowych. Obniżeniu uległy stawki opłat dla niniejszych gospodarstw, natomiast dla gospodarstwa dwuosobowego stawka opłaty pozostała bez zmian.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe