Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/33/2015 Rady Gminy Sokoły

z dnia 12 maja 2015r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, poz. 405, z 2013 r. poz. 1563, z 2014 r. poz. 1188, poz. 822) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie gminy Sokoły liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia:

1) w miejscu sprzedaży - 5,

2) poza miejscem sprzedaży - 12.

§ 2. 1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 50 metrów od:

1) obiektów kultu religijnego,

2) szkół i przedszkoli,

3) placówek oświatowo-wychowawczych,

3) zakładów opieki zdrowotnej, komunikacji publicznej.

2. Pomiaru odległości dokonuje się po najkrótszej drodze dojścia wzdłuż ciągów komunikacyjnych od wejścia do punktu sprzedaży, do granicy obiektu chronionego wymienionego w ust. 1.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XV/103/2012 Rady Gminy Sokoły z dnia 25 września 2012 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 2916).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokoły.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Hanna Maria Kurzyna

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe