Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/44/15 Rady Gminy Narewka

z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siemianówka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. Drodze położonej w obrębie Siemianówka, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi: 309/9, 309/16, 309/26 nadaje się nazwę ul. Sowia.

§ 2. Położenie ulicy przedstawia załącznik graficzny stanowiący integralną część uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narewka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Marcin Niedźwiedź


Załącznik do Uchwały Nr VII/44/15
Rady Gminy Narewka
z dnia 18 maja 2015 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe