reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/10/15 Rady Gminy Zbójna

z dnia 21 kwietnia 2015r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zbójna

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Zbójna przeprowadza się z inicjatywy Rady Gminy lub Wójta w przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy.

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców na temat zagadnień poddanych konsultacjom, pozyskania informacji, sugestii czy propozycji co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy bądź zebrania uwag i wniosków na temat poddany konsultacjom projektów aktów prawnych.

3. Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące dla organów gminy.

§ 2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Zbójna.

§ 3. Konsultacje mogą być przeprowadzane na obszarze całej gminy lub jej części bądź z określonymi środowiskami.

§ 4. 1. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę osób biorących w nich udział.

2. Nie wypowiedzenie się w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z prawa do wyrażenia stanowiska w danej sprawie.

§ 5. Konsultacje mogą polegać na:

1) wyrażeniu opinii lub zgłoszeniu uwag i wniosków w sprawie będącej przedmiotem konsultacji;

2) udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie;

3) wskazaniu jednego z zaproponowanych rozwiązań.

§ 6. Konsultacje mogą być przeprowadzone w formie:

1) zapytań skierowanych do mieszkańców przy pomocy przeznaczonych do tego celu ankiet lub kwestionariuszy papierowych bądź elektronicznych,

2) zebrania pisemnych uwag, wniosków i opinii mieszkańców za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub bezpośrednio w sekretariacie Wójta Gminy Zbójna.

3) bezpośrednich spotkań Wójta lub innych upoważnionych przez niego osób z mieszkańcami albo zebrań wiejskich zwoływanych przez sołtysa.

§ 7. 1. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Wójt w formie zarządzenia, które podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zbójna i na terenie objętym konsultacjami, publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zbójna i na stronie internetowej gminy.

2. W zarządzeniu o przeprowadzeniu konsultacji Wójt Gminy określa w szczególności:

1) przedmiot konsultacji,

2) formę i sposób konsultacji,

3) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

3. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół określający przedmiot konsultacji, formę, termin oraz wyniki konsultacji, który podaje się do publicznej wiadomości nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia konsultacji.

§ 8. Sposób konsultowania projektów aktów prawnych z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami określa odrębna uchwała.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący


Andrzej Lemański

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Nizioł

radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama