reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/56/15 Rady Gminy Mały Płock

z dnia 24 kwietnia 2015r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mały Płock Drugi

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami wsi Mały Płock II uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Sołectwa Mały Płock Drugi stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mały Płock.

§ 3. Traci moc uchwała nr XVI/72/96 Rady Gminy Mały Płock z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Mały Płock oraz uchwała nr VI/43/03 Rady Gminy Mały Płock z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie zmian w statutach sołectw (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2003 r. nr 57 poz.1221).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jarosław Gałązka

STATUT SOŁECTWA MAŁY PŁOCK DRUGI

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Sołectwo Mały Płock Drugi działa na podstawie

a) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z póź. zm);

b) Statutu Gminy Mały Płock;

c) niniejszego statutu.

2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Mały Płock;

2) Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Mały Płock;

3) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Mały Płock;

4) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa Mały Płock Drugi;

5) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Mały Płock Drugi;

6) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Mały Płock Drugi;

7) Sołtysie - należy przez to rozumieć sołtysa Sołectwa Mały Płock Drugi;

Rozdział 2.
Nazwa i teren działania Sołectwa

§ 2. 1. Sołectwo położone jest w Gminie Mały Płock i obejmuje obszar wsi Mały Płock Drugi.

2. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy nieposiadającą osobowości prawnej.

3. Sołectwo używa pieczęci podłużnej w brzmieniu; Sołectwo Mały Płock Drugi, Sołtys, Gmina Mały Płock.

Rozdział 3.
Zadania Sołectwa i sposób ich realizacji

§ 3. 1. Podstawowym celem utworzenia i działania Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy.

2. Do zadań Sołectwa należy w szczególności:

1) zarządzanie i korzystanie z posiadanego i przekazanego Sołectwu mienia;

2) gospodarowanie środkami finansowymi przyznanymi w ramach funduszu sołeckiego;

3) współudział w wykonywaniu zadań Gminy w zakresie dotyczącym Sołectwa;

4) organizowanie aktywności mieszkańców dla załatwiania miejscowych potrzeb w zakresie porządku i czystości, poprawienia estetyki, upowszechniania kultury i sportu;

5) kształtowaniem zasad współżycia społecznego poprzez udział społeczności lokalnej w zakresie pomocy sąsiedzkiej;

6) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa;

7) kultywowanie tradycji kulturowych na terenie Sołectwa;

8) podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych;

9) współdziałanie w zapobieganiu i usuwaniu skutków klęsk żywiołowych na terenie Sołectwa.

§ 4. Zadania Sołectwa realizowane są poprzez:

1) opiniowanie uchwał w sprawach Sołectwa;

2) występowanie z wnioskami do Gminy w sprawach istotnych dla Sołectwa;

3) podejmowanie działań do wykonania prac na rzecz Sołectwa i jego mieszkańców;

4) współpracę z organami Gminy przy organizacji i przeprowadzaniu konsultacji z mieszkańcami Gminy.

Rozdział 4.
Organy Sołectwa i ich zadnia

§ 5. 1. Organami Sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie - organ uchwałodawczy;

2) Sołtys - organ wykonawczy.

2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady Gminy. W przypadku zamiany Sołtysa lub Rady Sołeckiej w trakcie kadencji, kadencja nowo wybranych upływa z końcem kadencji Rady Gminy.

4. Po upływie kadencji Sołtys wykonuje obowiązki do dnia wyboru nowego Sołtysa.

§ 6. Do zadań Zebrania Wiejskiego należy;

1) wybieranie i odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej;

2) opiniowanie spraw istotnych dla mieszkańców Sołectwa;

3) rozpatrywanie informacji z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej;

4) wnioskowanie do Rady Gminy w sprawach dotyczących Sołectwa;

5) decydowanie o przeznaczeniu funduszu sołeckiego;

6) podejmowanie decyzji w sprawie organizowania prac społecznych na rzez Sołectwa;

7) dysponowanie mieniem komunalnym przekazanym w użytkowanie Sołectwu.

§ 7. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa.

2. Uprawnieni do głosowania są mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze.

§ 8. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) Rady Sołeckiej;

2) Wójta;

3) Rady Gminy;

4) co najmniej 10 mieszkańców Sołectwa.

2. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb.

3. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy Sołtys.

4. Zebranie Wiejskie może wybrać innego przewodniczącego obrad.

5. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego, Sołtys podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie w terminie 5 dni przed terminem zebrania.

6. Liczbę uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa określa Wójt na podstawie stałego rejestru wyborców, na 3 dni przed terminem Zebrania Wiejskiego.

7. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali prawidłowo powiadomieni i uczestniczy w nim co najmniej 10% mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.

8. W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie uzyskano quorum, zebranie odbywa się w tym samym dniu po upływie 30 minut, bez względu na liczbę uczestników zebrania.

9. Uchwały oraz inne dokumenty Zebrania Wiejskiego podpisuje Sołtys lub przewodniczący zebrania.

10. Zebrania Wiejskie są protokołowane. Protokół z Zebrania Wiejskiego podpisuje protokolant oraz sołtys (lub protokolant i przewodniczący zebrania).

§ 9. 1. Uchwały na Zebraniu Wiejskim zapadają zwykłą większością głosów. Zwykła większość głosów oznacza, że liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw". Głosów "wstrzymujących się" nie bierze się pod uwagę. W przypadku równiej liczby głosów "za" i "przeciw" decyduje głos Sołtysa.

2. Uchwały Zebrania Wiejskiego są jawne z wyjątkiem wyboru lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 10. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącymi pracami Sołectwa i reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz;

2) utrzymywanie stałego kontaktu z organami Gminy;

3) zwoływanie i organizowanie Zebrań Wiejskich;

4) organizowanie, koordynowanie inicjatyw, przedsięwzięć społecznych, w tym wspólnych prac, służących poprawie warunków życia mieszkańców Sołectwa;

5) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady Sołeckiej;

6) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie;

7) uczestniczenie w zebraniach sołtysów zwoływanych przez Wójta;

8) składania sprawozdania za okres całej kadencji ze swojej działalności i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim zarządzonym w celu wyborów organów Sołectwa;

9) niezwłoczne informowanie mieszkańców sołectwa, w sposób zwyczajowo przyjęty, o sprawach istotnych dotyczących gminy jak i Sołectwa;

10) wykonywanie innych zadań z zakresu administracji publicznej powierzonych mu przepisami prawa.

§ 11. 1. Rada Sołecka składa się z 3 osób.

2. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa i ma charakter doradczy.

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys w zależności od potrzeb.

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej są protokołowane. Protokół poodpisują wszyscy obecni na Posiedzeniu członkowie Rady Sołeckiej oraz Sołtys.

5. Do kompetencji i zadań Rady Sołeckiej należy w szczególności:

1) wspomaganie Sołtysa w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa;

2) zbieranie wniosków i opinii mieszkańców oraz przedstawienie ich Sołtysowi;

3) udzielanie pomocy Sołtysowi w przygotowywaniu zebrań;

4) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla ogółu mieszkańców Sołectwa,

5) współuczestnictwo w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa;

Rozdział 5.
Zasady i tryb wyboru i odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 12. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję przeprowadza się na Zebraniu Wiejskim w terminie do 3 miesięcy od daty wyboru Rady Gminy.

2. Zebranie wyborcze prowadzi wyznaczony przez Wójta pracownik Urzędu Gminy.

3. Obwieszczenie o miejscu i terminie Zebrania Wiejskiego sporządza Wójt i podaje je do publicznej wiadomości w terminie 5 dni przed wyznaczoną datą wyborów.

4. Liczbę osób uprawnionych do głosowania określa Wójt na podstawie stałego rejestru wyborców na 3 dni przed terminem Zebrania Wiejskiego zwołanego celem przeprowadzenia wyborów.

5. Dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wymagana jest obecność 1/10 stałych mieszkańców uprawnionych do głosowania.

6. Osoby uprawnione do głosowania potwierdzają swój udział w zwołanym w celu wyborów Zebraniu Wiejskim własnoręcznym podpisem na liście osób uczestniczących w Zebraniu Wiejskim.

7. W przypadku braku na Zebraniu Wiejskim określonej w ust. 5 liczby uprawnionych do głosowania, Wójt zwołuje drugie Zebranie Wiejskie, obejmujące ten sam porządek obrad, w tym samym dniu, po upływie 30 minut od pierwszego terminu Zebrania Wiejskiego.

8. Do wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w drugim terminie Zebranie Wiejskie jest uprawnione bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa.

§ 13. 1. Zebranie Wiejskie wybiera przewodniczącego Zebrania Wiejskiego w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

2. Sołtys i Rada Sołecka wybierani na Zebraniu Wiejskim w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców uprawnionych do głosowania.

3. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory Sołtysa, a w drugiej kolejności Rady Sołeckiej.

4. Protokół z Zebrania Wiejskiego w celu wyborów podpisuje protokolant i Przewodniczący Zebrania Wiejskiego.

5. Po zakończeniu wyborów karty do głosowania i protokoły w wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej powinny być przekazane wójtowi Gminy Mały Płock.

§ 14. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osobowym, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania, która wybiera spośród siebie przewodniczącego.

2. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy: przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania oraz sporządzenie protokołu o wynikach głosowania. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej.

§ 15. 1. Głosowanie przeprowadza się na pomocą kart do głosowania, które powinny być opatrzone pieczęcią Rady Gminy Mały Płock.

2. Kandydaci na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wpisywani są na kartach do głosowania według kolejności zgłoszeń.

3. Za wybranych - Sołtysa i członków Rady Sołeckiej - uważa się kandydatów, którzy Uzyskali największą ilość głosów.

§ 16. Przeciwko ważności wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej, z powodu naruszenia przepisów niniejszego Statutu dotyczących głosowania oraz ustalenia wyników wyborów osoba uprawniona do głosownia w terminie 7 dni od dnia wyborów może wnieść protest do Rady Gminy.

§ 17. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej, w przypadku nie wykonywania lub nienależytego wykonywania swoich obowiązków , naruszenia postanowień Statutu lub nie realizowania uchwał Zebrania Wiejskiego mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji.

2. O odwołanie Sołtysa, członka Rady Sołeckiej lub całej Rady Sołeckiej może wystąpić:

1) Wójt,

2) Grupa mieszkańców w liczbie odpowiadającej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa.

3. Odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej następuje na zasadach i w trybie określonych w przypisach o ich wyborze.

4. Sołtys członkowie Rady Sołeckiej mogą w toku kadencji złożyć rezygnację z pełnionych funkcji. Rezygnację składa się do Wójta, który podejmuje działania dotyczące dalszego prawidłowego funkcjonowania Sołectwa.

5. W przypadku odwołania lub rezygnacji z Funkcji Sołtysa lub Rady Sołeckiej, Rada Gminy zarządza wybory przedterminowe, w terminie 30 dni licząc od dnia odwołania lub złożenia rezygnacji.

6. Nie przeprowadza się wyborów Sołtysa lub Rady Sołeckiej w przypadku, gdy do zakończenia kadencji pozostało 6 miesięcy. Wójt na ten okres powierza obowiązki Sołtysa osobie wskazanej przez Radę Sołecką.

Rozdział 6.
Mienie Sołectwa i gospodarka finansowa Sołectwa

§ 18. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia przekazanego przez gminę.

2. Przekazanie Sołectwu mienia do korzystania następuje na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego.

3. Sołectwo może prowadzić gospodarkę finansową w ramach wyodrębnionego w budżecie gminy funduszu sołeckiego.

4. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawują Rada Gminy i Wójt.

5. Rada Gminy i Wójt mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania Sołectwa niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych i kontrolnych.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 19. 1. Treść Statutu udostępniana jest mieszkańcom do wglądu u Sołtysa, w Urzędzie Gminy na stanowisku do spraw obsługi Rady Gminy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

2. Zmiany Statutu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

Przewodniczący Rady


Jarosław Gałązka

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sadkowski i Wspólnicy

Sadkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa - to kancelaria prawna z dwunastoletnim doświadczeniem na rynku.  Ponad siedemdziesięcioosobowy zespół kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama