Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 42/VII/15 Wójta Gminy Zambrów

z dnia 21 maja 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie § 9 uchwały Nr 10/III/14 Rady Gminy Zambrów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zambrów na 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 169 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 532) Wójt Gminy Zambrów zarządza, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienić plan wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem - 22.965.271,31 zł, w tym dochody:

a) bieżące - 21.081.467,31 zł,

b) majątkowe - 1.883.804,00 zł.

2) Plan wydatków ogółem - 26.615.317,24 zł, w tym wydatki:

a) bieżące - 17.576.321,24 zł,

b) majątkowe - 9.038.996,00 zł.

§ 4. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/VII/15
Wójta Gminy Zambrów
z dnia 21 maja 2015 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

bieżące

razem:

4 000,00

0,00

0,00

4 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

bieżące

razem:

18 218 105,00

0,00

0,00

18 218 105,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

195 723,00

0,00

0,00

195 723,00

majątkowe

majątkowe

razem:

1 883 804,00

0,00

0,00

1 883 804,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

734 574,00

0,00

0,00

734 574,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

46 287,00

0,00

17 680,00

63 967,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

40 422,00

0,00

17 680,00

58 102,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

40 422,00

0,00

17 680,00

58 102,00

bieżące

razem:

2 841 682,31

0,00

17 680,00

2 859 362,31

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem:

22 947 591,31

0,00

17 680,00

22 965 271,31

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

930 297,00

0,00

0,00

930 297,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/VII/15
Wójta Gminy Zambrów
z dnia 21 maja 2015 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2015 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Wydatki razem:

przed zmianą

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Wydatki razem:

przed zmianą

1 600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 600 000,00

1 600 000,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 600 000,00

1 600 000,00

0,00

0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Wydatki razem:

przed zmianą

22 151 954,93

14 712 958,93

13 175 936,93

7 331 533,00

5 844 403,93

244 000,00

1 063 532,00

227 990,00

0,00

1 500,00

7 438 996,00

7 438 996,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

22 151 954,93

14 712 958,93

13 175 936,93

7 331 533,00

5 844 403,93

244 000,00

1 063 532,00

227 990,00

0,00

1 500,00

7 438 996,00

7 438 996,00

0,00

0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

przed zmianą

46 287,00

46 287,00

25 502,00

18 225,56

7 276,44

0,00

20 785,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

17 680,00

17 680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

63 967,00

63 967,00

25 502,00

18 225,56

7 276,44

0,00

38 465,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

przed zmianą

40 422,00

40 422,00

22 742,00

16 080,00

6 662,00

0,00

17 680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

17 680,00

17 680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

58 102,00

58 102,00

22 742,00

16 080,00

6 662,00

0,00

35 360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

przed zmianą

17 680,00

17 680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

17 680,00

17 680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

35 360,00

35 360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wydatki razem:

przed zmianą

2 841 682,31

2 841 682,31

638 345,31

130 055,56

508 289,75

0,00

2 203 337,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

17 680,00

17 680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

2 859 362,31

2 859 362,31

638 345,31

130 055,56

508 289,75

0,00

2 221 017,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe