Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie Starosty Bielskiego

z dnia 21 maja 2015r.

w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Tekst pierwotny

W związku ze zbliżającym się upływem III kadencji Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Starosta Bielski na podstawie art. 44b ust 1 i art. 44c ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 560), rozpoczął działania zamierzające do powołania na IV kadencję członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Zgłoszenia kandydatów do Rady mogą składać przedstawiciele działających na terenie powiatu bielskiego organizacji pozarządowych, fundacji oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Organizacje i organy o których mowa wyżej, zgłaszają po jednym kandydacie na członka Rady. Spośród zgłoszonych kandydatów Starosta Bielski powoła 5 (pięciu) członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, której kadencja trwa 4 lata.

Zgłoszenie powinno zawierać:

a) nazwę i adres zgłaszającego,

b) imię, nazwisko i adres zamieszkania kandydata,

c) pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania organizacji, organu zgłaszającego kandydata

Zgłoszenia należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskimul. 3-go Maja 17 w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Bielsk Podlaski, dnia 21.05.2015 r.

Starosta Bielski


dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe