Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 34/VIII/15 Rady Miasta Zambrów

z dnia 19 maja 2015r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.1 pkt. 15 w zw. z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Przepisy wprowadzające Kodeks Pracy (Dz. U. 1974 r. Nr 24, poz. 142, z 1990 r. Nr 34, poz. 198) Rada Miasta Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr 200/XXV Rady Miejskiej w Zambrowie z dnia 29 marca 1994 r. w sprawie ustalenia godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe