Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży

z dnia 22 maja 2015r.

w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Łomżyńskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 387 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 oraz Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz.849, 951 i 1529, oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072), postanawiam, co następuje:

§ 1.

Stwierdzić obsadzenie mandatu radnego Rady Powiatu Łomżyńskiego w okręgu wyborczym Nr 5 przez Pana Jana Kuczyńskiego z listy nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość.

§ 2.

Postanowienie w sprawie obsadzenia mandatu radnego doręczyć niezwłocznie zainteresowanemu, Wojewodzie Podlaskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu Łomżyńskiego.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uzasadnienie

W dniu 8 maja 2015 r. wygasł mandat radnego Rady Powiatu Łomżyńskiego Pana Adama Krzysztofa Sowy z listy Nr 3 Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym Nr 5. Kolejną osobą z listy Nr 3 Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym Nr 5 w wyborach do Rady Powiatu Łomżyńskiego, która uzyskała kolejno największą ilość głosów z tej listy, nie utraciła praw wyborczych i wyraziła zgodę na objęcie mandatu radnego Rady Powiatu Łomżyńskiego, jest Pan Jan Kuczyński. W związku z czym, postanowiłem jak w sentencji.

Komisarz Wyborczy


Jan Leszczewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe