reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/36/15 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 20 maja 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 50 000 - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 230 000 - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: 29 634 784,37 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 29 244 735,37 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 390 049,00 zł,

2) plan wydatków ogółem: 30 236 447,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 26 331 873,37 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 3 904 574,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 601 663 , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu termomodernizacyjnego planowanego do zaciągnięcia w 2015 r.- w kwocie
200 000 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - w kwocie
401 663 .

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 ,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 200 000 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 900 000 .

§ 6. W uchwale Nr IV/12/15 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2015 zmienionej uchwałą Nr V/23/15 z dnia 16 lutego 2015 r., uchwałą Nr VI/24/15 z dnia 30 marca 2015 r. oraz uchwałą Nr VII/32/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 3 "Zadania inwestycyjne w 2015 r."otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

2) załącznik Nr 5 "Przychody i rozchody budżetu w 2015 r."otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

3) załącznik Nr 6 "Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2015 roku"otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Wojciech Rudnik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/36/15
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 20 maja 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Klasyfikacja

Zwiększenie

dochodów

Objaśnienia paragrafów

Rodzaj

zadania

Dział

Rozdział

§

Dochody majątkowe

801

80101

6260

50.000

Zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania zadania: "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej" planowanego do realizacji w ramach "Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego".

Własne

OGÓŁEM

dochody majątkowe

50.000

×

DOCHODY RAZEM

50.000

×


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/36/15
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 20 maja 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2015 r.

Klasyfikacja

Zwiększenie wydatków

Objaśnienia paragrafów

Rodzaj zadania

Dział

Rozdział

§

Wydatki majątkowe

600

60014

6300

65.000

Zwiększenie wydatków przeznaczonych
na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej
na przebudowę odcinka drogi powiatowej
Nr 2302B - ul. Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej (na wysokości bloku Nr 5), opracowania dokumentacji projektowej
na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2301B: ul. Kościelna w Czarnej Białostockiej oraz
na aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi powiatowej
Nr 1421B Klimki - Ruda Rzeczka.

Por. z jst

801

80101

6050

105.000

Zwiększenie wydatków związanych z budową boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej.

Własne

801

80110

6050

50.000

Zwiększenie wydatków przeznaczonych na modernizację instalacji elektrycznej i niskoprądowej oraz wykonanie prac budowlanych po modernizacji instalacji w budynku Gimnazjum w Czarnej Białostockiej.

Własne

900

90005

6050

10.000

Zwiększenie wydatków z tytułu przygotowania dokumentacji budowy instalacji solarnych w Gminie Czarna Białostocka.

Własne

OGÓŁEM

Wydatki majątkowe

230.000

×

WYDATKI RAZEM

230.000


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/36/15
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 20 maja 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

600

60016

Budowa ul. Gęsiej w Czarnej Białostockiej

310 000

310 000

310 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

2.

600

60016

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sokólskiej w Czarnej Białostockiej- dokumentacja projektowa

19 000

19 000

19 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

3.

600

60016

Budowa chodnika od ul. Kościelnej do os. Pierekały - dokumentacja projektowa

12 000

12 000

12 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

4.

600

60016

Budowa ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej - etap I - dokumentacja projektowa

22 000

22 000

22 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

5.

600

60016

Budowa drogi do cmentarza w Czarnej Wsi Kościelnej - dokumentacja projektowa

9 000

9 000

9 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

6.

600

60016

Budowa ul. Marszałkowskiej w Czarnej Białostockiej - dokumentacja projektowa

52 824

20 000

20 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

7.

600

60016

Budowa dróg na os. Pierekały w Czarnej Białostockiej - etap I - dokumentacja projektowa

75 000

75 000

75 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

8.

700

70095

Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej

210 000

210 000

10 000

200 000

A.

B.

C.

Urząd Miejski

9.

710

71004

Opracowania urbanistyczne

46 360

7 000

7 000

0

A.
B.
C.

Urząd Miejski

10.

750

75023

Budowa nowego budynku Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej - etap VII

1 000 000

1 000 000

1 000 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

11.

754

75412

Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej

15 428

15 428

15 428

A.
B.
C.

Urząd Miejski

12.

801

80101

Modernizacja kotłowni olejowej w budynku Zespołu Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej

174 000

55 000

55 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

13.

801

80101

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej

440 000

225 000

175 000

A.
B.
C. 50.000

Urząd Miejski

14.

801

80104

Budowa przedszkola przy ul. Piłsudskiego w Czarnej Białostockiej - opracowanie dokumentacji projektowej

100 000

100 000

100 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

15.

801

80110

Modernizacja instalacji elektrycznej i niskoprądowej oraz wykonanie prac budowlanych po modernizacji instalacji w budynku Gimnazjum w Czarnej Białostockiej

550 000

550 000

550 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

16.

851

85195

Budowa ośrodka zdrowia w Czarnej Wsi Kościelnej - dokumentacja projektowa

25 000

25 000

25 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

17.

900

90001

Budowa otwartego systemu kanalizacyjnego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni w szczególności z osiedla Wschód i Tartaczne w Czarnej Białostockiej - wykonanie dokumentacji

34 932

9 000

9 000

A.

B.

C.

Urząd Miejski

18.

900

90001

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej - kanał B - w Czarnej Białostockiej

150 000

150 000

150 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

19.

900

90005

Budowa instalcji solarnych w Gminie Czarna Białostocka - dokumentacja

10 000

10 000

10 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

20.

900

90015

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w kierunku torów kolejowych w sołectwie Złota Wieś

6 111

6 111

6 111

A.
B.
C.

Urząd Miejski

21.

900

90015

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Czarna Białostocka

30 000

30 000

30 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

22.

900

90095

Przebudowa pomostu na zalewie wodnym - dokumentacja projektowa

48 530

42 000

42 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

23.

900

90095

Budowa placu zabaw we wsi Ruda Rzeczka

15 503

8 081

8 081

A.
B.
C.

Urząd Miejski

24.

900

90095

Budowa placu zabaw we wsi Klimki

53 943

53 943

28 943

A.
B.
C.

25 000

Urząd Miejski

25.

900

90095

Budowa placu zabaw we wsi Oleszkowo

4 000

4 000

4 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

26.

700

70005

Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości

580 000

580 000

580 000

A.

B.

C.

Urząd Miejski

27.

720

72095

Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa".

218 682

72 411

10 862

A.
B.
C.

61 549

Urząd Miejski

28.

900

90095

Zakupy inwestycyjne - zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Jezierzysk

4 859

4 859

4 859

A.
B.
C.

Urząd Miejski

29.

900

90095

Zakupy inwestycyjne - zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Kosmaty Borek

7 483

7 483

7 483

A.
B.
C.

Urząd Miejski

30.

900

90095

Zakupy inwestycyjne - zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Niemczyn

7 358

7 358

7 358

A.
B.
C.

Urząd Miejski

Ogółem

4 232 013

3 639 674

3 303 125

200 000

50 000

86 549

x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/36/15
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 20 maja 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2015 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

2 442 206

1.

Kredyty

§ 952

1 100 000

2.

Pożyczki

§ 952

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

1 342 206

Rozchody ogółem:

1 840 543

1.

Spłaty kredytów

§ 992

1 772 543

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

68 000

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/36/15
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 20 maja 2015 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2015 roku

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Gmina Wasilków

4 200

2

Gmina Białystok

10 300

3

Powiat Białostocki

263 550

4

Dom Kultury w Czarnej Białostockiej

687 627

5

Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Białostockiej

261 000

Razem

278 050

948 627

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Działania w zakresie profilaktyki uzależnień

90 000

2

Aktywizacja i działania na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem ze względu na wiek, choroby, kwalifikacje zawodowe. Działalność kulturalna, edukacyjna, prozdrowotna, ekologiczna na rzecz społeczności lokalnej.

12 700

3

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży

24 800

4

Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej Białostockiej

5 000

5

Ochotnicza Straż Pożarna w Oleszkowie

4 900

Razem

137 400

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

DoxyChain

We change business reality

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama