reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 38/V/15 Rady Gminy Grajewo

z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 ) art.81 w związku z art.77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ) i art.218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532 ) - uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Z budżetu gminy mogą być udzielane dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, jeżeli zabytek:

1) znajduje się na obszarze gminy Grajewo bądź gmin sąsiadujących z gminą Grajewo i mieszkańcy Gminy w sposób ciągły i regularny z niego korzystają,

2) jest w złym stanie technicznym,

3) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców Gminy.

2. Dotacja może być udzielona każdemu, kto posiada tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

3. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w ust.1, ustalonych na podstawie kosztorysu zgodnego z zaakceptowanym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków programem prac które zostaną przeprowadzone w roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji.

4. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na prace określone w art.77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zwaną dalej ustawą.

§ 2. 1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 % nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Jeżeli zabytek , o którym mowa w § 1 ust.1, posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

3. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1, wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być udzielona do wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

4. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku o którym mowa w § 1 ust. 1, nie może zostać udzielona, jeżeli nakłady konieczne na te prace lub roboty w 100 % są finansowane z dotacji pochodzących z innych źródeł.

5. Jeżeli łączna kwota dotacji udzielonych przez gminę Grajewo i inne uprawnione organy przekroczyłaby wysokość 100 % nakładów koniecznych na te prace lub roboty, wówczas dotacja może zostać udzielona do wysokości nieprzekraczającej 100% tych nakładów.

§ 3. 1. Ubiegający się o dotację winien złożyć wniosek o dotację wraz z następującymi załącznikami:

1) pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem,

2) pozwoleniem na budowę lub potwierdzeniem zgłoszenia robót budowlanych, jeśli prowadzone prace wymagają takiego postępowania na podstawie prawa budowlanego,

3) dokumentem potwierdzającym posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,

4) decyzją o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty,

5) kosztorysem ofertowym lub wstępnym przewidywanych prac lub robót ze wskazaniem źródeł ich finansowania.

2. Dokumenty określone w § 3 ust.1 pkt. 1 i 2 nie są wymagane w przypadku złożenia wniosku o dotację określoną w art.77 pkt. 1,2,3,4,5,6 ustawy.

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik do uchwały.

§ 4. 1. Wnioski o dotację składa się Wójtowi gminy do końca września każdego roku poprzedzającego dany rok budżetowy.

2. Termin, o którym mowa w ust.1, nie ma zastosowania w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 3 oraz w odniesieniu do dotacji udzielonych w roku 2015.

§ 5. 1. Dotację przyznaje Rada Gminy na wniosek Wójta gminy odrębną uchwałą.

2. W uchwale Rada gminy określi nazwę otrzymującego dotację, prace lub roboty, na wykonanie których przyznano dotację oraz kwotę przyznanej dotacji.

3. Uchwałę, o której mowa w ust.2, ogłasza się na stronie BIP Urzędu Gminy Grajewo oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 6. Wójt gminy prowadzi wykaz udzielonych dotacji.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Dąbrowski


Załącznik do Uchwały Nr 38/V/15
Rady Gminy Grajewo
z dnia 18 maja 2015 r.

Wzór wniosku o udzielenie dotacji

o udzielenie w roku .................................... dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty

budowlane, zwane dalej "pracami" przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

I. Wnioskodawca (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwa,

II. Dane o zabytku

Miejscowość

Określenie zabytku

Obiekt został wpisany w księdze rejestru.............................. pod numerem ….............................

(jeżeli przedmiotem dotacji mają być prace przy częściach składowych zabytku lub jego przynależnościach - należy podać numer rejestru, pod jakim zostały wpisane te części lub przynależności)

Dokładny adres obiektu

Nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej KW nr ........... w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Grajewie

III. Wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku

IV. Określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca:

Ogólny koszt prac objętych wnioskiem: ................... (słownie)...................................................

Kwota dotacji................................................(słownie) ..................................................................

Wysokość dotacji, o jaką ubiega się wnioskodawca, wyrażona w % w stosunku do ogólnych kosztów prac

...........................

V. Zakres prac, które mają być objęte dotacją:

VI. Termin przeprowadzenia prac objętych wnioskiem:......................................................................

VII. Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac:

z dnia..................................... Nr .............................................

Pozwolenie na budowę: z dnia .................................................. Nr ..............................................

VIII. Wykaz prac przeprowadzonych przy zabytku w okresie ostatnich 5 lat, z podaniem wysokościponiesionych nakładów, w tym ze środków publicznych.

Rok

Zakres przeprowadzonych prac

Poniesione

wydatki

Dotacje ze środków publicznych

(wysokość, źródło i wskazanie prac na które zostały przeznaczone)

IX. Wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem u innych podmiotów:

Podmiot, u którego wnioskodawca ubiega się o dotację

Wysokość wnioskowanej dotacji

X. Wykaz załączników do wniosku:

Załączniki

Należy określić "tak" lub "nie"

Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem

Pozwolenie na budowę lub potwierdzenie zgłoszenia robót budowlanych jeśli prowadzone prace wymagają

takiego postępowania na podstawie Prawa Budowlanego

Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku

Decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków

Kosztorys ofertowy prac

Kosztorys wstępny prac

XI.

Numer konta bankowego wnioskodawcy

Miejscowość, data

Podpis, pieczęć

Przewodniczący Rady


Jan Dąbrowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama