reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Korycin

z dnia 21 maja 2015r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Korycin

Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 kwietnia 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877, z 2015 r. poz. 357) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Korycin", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/125/05 Rady Gminy Korycin z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Korycin (Dz. Urz. Woj . Podl. Nr 115, poz.1382 oraz z 2011 r. Nr 10 poz. 25).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Józef Gliński


Załącznik do uchwały Nr V/27/2015
Rady Gminy Korycin
z dnia 21 maja 2015 r.

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KORYCIN

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Korycin, zwany dalej "Regulaminem" określa w szczególności:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą";

2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego, w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Korycin;

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach Regulaminu jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Korycin;

2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Korycin;

3) uczniach - należy przez to rozumieć uczniów, wychowanków i słuchaczy, o których mowa w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy, zamieszkałych na terenie Gminy;

4) Dyrektorze - należy przez to rozumieć odpowiednio dyrektora szkoły lub innej jednostki, o której mowa w art. 90n ust. 2 pkt 2 ustawy;

5) stypendium - należy przez to rozumieć stypendium szkolne, o którym mowa w art. 90c ust. 2 pkt 1 ustawy;

6) zasiłku - należy przez to rozumieć zasiłek szkolny, o którym mowa w art. 90c ust. 2 pkt 2 ustawy;

7) ustawie o pomocy społecznej - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163);

8) ustawie o świadczeniach rodzinnych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114).

ROZDZIAŁ 2

SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI STYPENDIUM W ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI MATERIALNEJ UCZNIÓW I ICH RODZIN

§ 3. 1. Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie ucznia, szczególnie w sytuacji występowania w tej rodzinie jednego z następujących czynników:

1) bezrobocia;

2) niepełnosprawności ucznia lub członka rodziny;

3) ciężkiej lub długotrwałej choroby;

4) wielodzietności;

5) braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych;

6) alkoholizmu lub narkomanii;

7) niepełności rodziny.

2. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a) posiadają zameldowanie na terenie Gminy na pobyt stały;

b) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej);

c) uczą się w szkołach, ośrodkach lub kolegiach wymienionych w art. 90 ust. 3 ustawy.

§ 4. 1. Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawnionego do uzyskania prawa do stypendium ustala się zgodnie z art. 8 ust. 3 - 13 ustawy o pomocy społecznej na podstawie zaświadczeń lub innych dokumentów albo oświadczeń o wysokości dochodów uzyskiwanych przez wszystkich członków rodziny ucznia lub w przypadku ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, na podstawie zaświadczenia wydanego przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie albo oświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

2. Do wysokości dochodu, o którym mowa w ust. 1 nie wlicza się pomocy materialnej przyznanej zgodnie z Regulaminem oraz pomocy o charakterze motywacyjnym, o której mowa w art. 90c ust. 3 ustawy.

§ 5. 1. Stypendium może być przyznane w pełnej lub częściowej wysokości w zależności od sytuacji materialnej ucznia, uzależnionej od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia i wynosi miesięcznie:

1) do 200 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50 % kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej;

2) do 150 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi od 50 % do 70 % kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej;

3) do 100 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi od 70 % do 100 % kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

2. Wysokość stypendium, o którym mowa w ust. 1, nie może być niższa niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

ROZDZIAŁ 3

FORMY W JAKICH UDZIELA SIĘ STYPENDIUM W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KORYCIN

§ 6. Stypendium szkolne może być udzielane w formach przewidzianych ustawą.

§ 7. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów dotyczyć może:

1) kosztów udziału w szkolnych zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych korepetycjach, zajęciach dodatkowych, w tym dodatkowych lekcji języków obcych pod warunkiem, że wykraczają one poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania;

2) kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

3) wobec uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów, kosztów związanych z pobieraniem nauki, w szczególności:

a) kosztów zakwaterowania w internacie (bursie) lub na stancji,

b) kosztów dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej.

§ 8. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym polega na zakupie lub na refundacji kosztów zakupu:

1) podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego;

2) materiałów szkolnych, tornistra, plecaka;

3) stroju sportowego, obuwia sportowego;

4) komputera (laptopa), tabletu, części komputerowych, nośników danych, drukarki, papieru i tuszu do drukarki, skanera, programów komputerowych związanych z edukacją;

5) dostępu do internetu;

6) okularów korygujących wzrok.

§ 9. Na zasadach wynikających z ustawy dopuszcza się także możliwość udzielania stypendium szkolnego w formie świadczenia pieniężnego, wypłacanego osobie uprawnionej nie częściej niż raz w miesiącu.

§ 10. Wybór formy stypendium należy do wnioskodawcy.

ROZDZIAŁ 4

TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA STYPENDIUM

§ 11. 1. Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium.

2. Wniosek może być złożony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do Regulaminu.

3. Wnioski o stypendium szkolne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Korycinie w godzinach pracy Ośrodka lub za pośrednictwem poczty w terminach określonych w art. 90n ust. 5 ustawy.

4. Do wniosku należy dołączyć:

1) zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów;

2) w przypadku korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zaświadczenie wydane przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;

3) w przypadku refundacji kosztów zakupu pomocy rzeczowej rachunki, faktury, oświadczenia oraz inne dowody dokumentujące:

a) fakt poniesienia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych oraz związanych z pobieraniem nauki, o których mowa w § 7 Regulaminu lub

b) fakt dokonania zakupu pomocy rzeczowej, o której mowa w § 8 Regulaminu.

§ 12. W przypadku refundacji koszty udziału w zajęciach edukacyjnych powinny być udokumentowane za każdy miesiąc pobieranego stypendium z tym, że przyjmuje się okres kwartalny jako okres rozliczeniowy przyznanej pomocy.

§ 13. Dopuszcza się także możliwość refundacji kosztów poniesionych w lipcu i sierpniu danego roku na zakup pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym związanej z rozpoczęciem lub kontynuowaniem nauki w następnym roku szkolnym.

§ 14. 1. Uczeń traci prawo do przyznanego stypendium w przypadku:

1) ustania przesłanek warunkujących przyznanie świadczenia;

2) wykorzystania stypendium niezgodnie z celem, na jaki zostało ono przyznane;

3) zaprzestania nauki.

2. Wnioskujący o przyznanie stypendium jest zobowiązany do zgłaszania zmian danych zawartych we wniosku w terminie do 14 dni od daty ich wystąpienia.

ROZDZIAŁ 5

TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA ZASIŁKU W ZALEŻNOŚCI OD ZDARZENIA LOSOWEGO

§ 15. Zasiłek może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zaistnienia w rodzinie ucznia zdarzenia losowego takiego jak:

1) ciężka i długotrwała choroba ucznia lub członka rodziny;

2) śmierć jednego z rodziców (opiekunów) ucznia;

3) powódź, pożar lub huragan powodujące straty w mieniu należącym do rodziny ucznia;

4) inne nagłe zdarzenie utrudniające prawidłowe funkcjonowanie rodziny ucznia i przebieg nauki ucznia.

§ 16. Zasiłek może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub jako pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym.

§ 17. 1. Zasiłek jest przyznawany niezależnie od stypendium w wysokości:

1) w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych wymienionych w § 15 pkt 1 i 2 Regulaminu

w kwocie stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy

o świadczeniach rodzinnych;

2) w przypadku innych zdarzeń losowych w kwocie nie przekraczającej 80 % kwoty ustalonej na podstawie zasad określonych w pkt 1.

2. Zasiłek może być przyznany maksymalnie 2 razy w ciągu roku szkolnego

§ 18. 1. Zasiłek przyznaje się na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia po zasięgnięciu opinii Dyrektora.

2. Wniosek o zasiłek może być składany z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik Nr 2

do Regulaminu w trybie przewidzianym dla wniosków o stypendium, w terminie nie dłuższym

niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy załączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzeń losowych oraz trudną sytuację materialną rodziny ucznia uzasadniające przyznanie prawa do zasiłku.

4. Przez trudną sytuację materialną rozumieć należy brak możliwości finansowych do kontynuowania nauki.

ROZDZIAŁ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana zgodnie z Regulaminem w formie świadczenia pieniężnego jest wypłacana w formie przekazu pocztowego lub przelewem na rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy ucznia lub jego przedstawiciela ustawowego.

§ 20. W przypadku zaistnienia sprzeczności pomiędzy przedstawionym stanem faktycznym we wniosku o przyznanie prawa do stypendium lub zasiłku co do sytuacji dochodowej na osobę w rodzinie ucznia, a faktycznymi dochodami jego rodziny organ przyznający świadczenie socjalne może zlecić Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Korycinie przeprowadzenie wywiadu środowiskowego celem oceny sytuacji materialnej rodziny ucznia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Józef Gliński


Załączniki do uchwały Nr V/27/2015
Rady Gminy Korycin
z dnia 21 maja 2015 r.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

PRZEWODNICZĄCY RADY


Józef Gliński


Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

PRZEWODNICZĄCY RADY


Józef Gliński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna

tel./fax: +48 (22) 635 46 00

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama