reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/50/15 Rady Gminy Brańsk

z dnia 22 maja 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 211, art. 212, art. 216, art. 217 i art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia do zmian w § 1 i § 2 zawarte są w załączniku Nr 3.

§ 4. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/38/15 Rady Gminy Brańsk z dnia z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/38/15 Rady Gminy Brańsk z dnia z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 147 894,00 oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 2 516 496 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/38/15 Rady Gminy Brańsk z dnia z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. §7 Uchwały Nr III/25/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 200 000,00 zł;

2) na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 404 202,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Brańsk do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zgodnie z § 8 niniejszej uchwały.

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych ogółem - 26 314 623,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 17 188 781,00 zł,

b) dochody majątkowe - 9 125 842,00 zł;

2) Plan wydatków budżetowych ogółem - 27 946 021,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 13 712 128,00 zł,

b) wydatki majątkowe - 14 233 893,00 zł;

3) Deficyt budżetowy w wysokości - 1 631 398,00 zł - zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 1 631 398,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/50/15
Rady Gminy Brańsk
z dnia 22 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetowe


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/50/15
Rady Gminy Brańsk
z dnia 22 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf

wydatki budżetowe


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/50/15
Rady Gminy Brańsk
z dnia 22 maja 2015 r.

Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Brańsk

Do załącznika Nr 1

W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 0970 zmniejszono dochody z tytułu dobrowolnych wpłat mieszkańców na realizację zadania "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk" o kwotę 94 612,00 zł, gdyż część mieszkańców wycofała się z budowy oczyszczalni.

W dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40001 - Dostarczanie ciepła § 0970 zwiększono dochody z tytułu dobrowolnych wpłat mieszkańców na realizację nowego zadania "Odnawialne źródła energii jako element ochrony środowiska przyrodniczego Gminy Brańsk" o kwotę 148 945,00 zł i zmniejszono dochody z tytułu dobrowolnych wpłat mieszkańców na realizację zadania "Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk" o kwotę 204 724,00 zł, gdyż część mieszkańców zrezygnowała z montażu kolektorów słonecznych. (148 945,00 - 204 724,00 = -55 779,00).

W dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne § 0960 zwiększono dochody na zakup mundurów dla OSP Kiersnowo darowizna od instytucji o kwotę 3 000,00 zł.

W dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami § 2460 zwiększono dochody z tytułu zwrotu środków z WFOŚiGW wykorzystanych na realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brańsk" zrealizowanego w roku 2014 o kwotę 20 863,00 zł.

W dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2007 zwiększono dochody z tytułu refundacji środków unijnych wykorzystanych na remont świetlicy wiejskiej w Kalnicy w 2014 o kwotę 98 315,00 zł.

W rozdz. 92195 - Pozostała działalność § 0970 zwiększono dochody z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych środków przeznaczonych na zabezpieczenie gwarancyjne na Izbę Tradycji Regionalnej i Rolnictwa Szmurłach o kwotę 9 412,00 zł.

W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6297 zmniejszono dochody z tytułu dofinansowania ze środków unijnych zadania "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk" o kwotę 314 821,00 zł, gdyż zmniejszył się zakres realizacji zadania, oraz zwiększono dochody z tytułu planowanego zwiększenia środków unijnych na realizację zadania "Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Kalnica" o kwotę 397 321,00 zł. (737621,00 - 314 821,00 = 422 800,00 + 397 321,00 = 820 121,00). Planuje się zaciągnąć pożyczki na wyprzedzające finansowanie

W dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40001 - Dostarczanie ciepła § 6297 zwiększono dochody z tytułu dofinansowania ze środków unijnych realizacji zadania "Odnawialne źródła energii jako element ochrony środowiska przyrodniczego Gminy Brańsk" o kwotę 796 500,00 zł i zmniejszono udział środków unijnych w realizacji zadania "Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk" o kwotę 113.611,00 zł (2 550 658,00 - 113 611,00 = 2 437 047,00 + 796 500,00 = 3 233 547,00). Planuje się zaciągnąć pożyczki na prefinansowanie na zadanie "Montaż instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk" w wysokości 1 584 081,00 zł.

W 40002 - Dostarczanie wody § 6297 zwiększono dochody z tytułu dotacji ze środków unijnych na realizację zadania "Budowa budynku rekreacji indywidualnej przy zbiorniku wodnym Otapy-Kiersnówek" zrealizowanym w roku 2012 i 2013 zgodnie z wyrokiem sądu w kwocie 102 000,00 zł.

W dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 6297 zwiększono dochody z tytułu refundacji środków wykorzystanych na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Puchałach Starych o kwotę 49 400,00 zł. - zadanie zrealizowane w roku 2014

W dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej § 2010 na podstawie pisma Krajowego biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku zwiększono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 13 180,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie diet członków OKW.

Do załącznika Nr 2

W dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe § 6300 zwiększono wydatki na udzielenie dotacji dla Powiatu Bielskiego o kwotę 215 000,00 zł na:

- opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk - Dziadkowice przez rzekę Czarną wraz z dojazdami w kwocie 15 000,00 zł,

- wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1694B Brańsk - Popławy - Holonki - granica powiatu w kwocie 200 000,00 zł.

W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszono wydatki na realizację zadania "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk" ze względu na zmniejszenie zakresu zadania - część mieszkańców wycofała się z uczestnictwa w realizacji zadania, w § 6057 o kwotę 314 821,00 zł i w § 6059 o kwotę 222 795,00 zł. Zwiększono wydatki na realizację zadania "Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Kalnica" w § 6057 o kwotę 397 321,00 zł
i w § 6059 o kwotę 252 217,00 zł. Zmiany w § 6057 - (-314 821,00 + 397 321,00 =82 500,00zł). zmiany w § 6059 - (-222 795,00 + 252 217,00 = 29 422,00 zł.) W § 6050 zmniejszono wydatki na dokumentację dotyczącą zadania "Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Kalnica" o kwotę 10 000,00 zł, a pozostałe wydatki na dokumentację "Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Brzeźnica", w § 6060 zwiększono wydatki na zakup sprężarki do hydroforni w Koszewie o kwotę 4 900,00 zł. Wydatki na zadanie pn: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk" w wysokości 422 800,00 zł. w części finansowanej środkami unijnymi będą pokryte pożyczką na wyprzedzające finansowanie.

W dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40001 - Dostarczanie ciepła zwiększono wydatki na realizację zadania "Odnawialne źródła energii jako element ochrony środowiska przyrodniczego gminy Brańsk" w § 6057 o kwotę 796 500,00 zł i w § 6059 o kwotę 292 050,00 zł. Zmniejszono wydatki na realizację zadania "Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk" w § 6057 o kwotę 113 611,00 zł i w § 6059 o kwotę 82 134,00 zł. Wydatki w wysokości 1 584 081,00 zł
na realizację zadania "Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk" zostaną pokryte pożyczką na wyprzedzające finansowanie.

(§6057 : 796 500,00 - 113 611,00 = 682 889,00; §6059 : 292 050,00 -82 134,00 = 209 916,00).

W dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami inieruchomościami w § 6060 zwiększono wydatki na zakup działki we wsi Domanowo na zwiększenie zasobów mienia komunalnego Gminy Brańsk o kwotę 99 000,00 zł.

W dz.750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 216,00 zł

W dz.750 - Administracja publiczna, rozdz. 75075- Promocja jednostek samorząduterytorialnego zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w związku z realizacją zadania "Promocja, rozwijanie turystyki i rekreacji poprzez wydanie folderu informacyjnego" o kwotę 216,00 zł., jako wkład własny.

W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej §4010 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia pracowników o kwotę 30 000,00 zł., w wyniku oszczędności z tytułu wypłaty zasiłku chorobowego.

W dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej § 3030 w wyniku zwiększenia dotacji na sfinansowanie diet członków OKW zwiększono wydatki na ten cel o kwotę 13 180,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/50/15
Rady Gminy Brańsk
z dnia 22 maja 2015 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015

Lp.

Dział

Rozdział

§**

Nazwa zadania inwesttycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynujaca wykonanie programu

rok budżetowy 2015

Z tego źródła finansowania

(8+10+11+12)

Dochody własne JST

w tym

Środki pochodzące i innych źródeł *

Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.

Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

010

01010

6057

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk (II etap)

2 388 456,00

694 028,00

271 228,00

223 298,00

A.X

422 800,00

Urząd Gminy Brańsk

6059

B.X

2

010

01010

6057

Modernizacja -Remont stacji uzdatniania wody w m. Kalnica

649 538,00

649 538,00

252 217,00

A.X

397 321,00

Urząd Gminy Brańsk

6059

B.X

3

010

01010

6050

Modernizacja -Remont stacji uzdatniania wody w m. Brzeźnica

400 000,00

10 000,00

10 000,00

A.X

Urząd Gminy Brańsk

B.X

4

010

01010

6060

Zakup sprężarki do hydroforni w Koszewie

4 900,00

4 900,00

4 900,00

A.X

Urząd Gminy Brańsk

B.X

5

400

40001

6057

Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk

3 511 282,00

3 505 034,00

1 067 987,00

893 353,00

A.X

2 437 047,00

Urząd Gminy Brańsk

6059

B.X

6

400

40001

6057

Odnawialne źródła energii jako element ochrony środowiska przyrodniczego Gminy Brańsk

1 088 550,00

1 088 550,00

292 050,00

148 945,00

A.X

796 500,00

Urząd Gminy Brańsk

6059

B.X

7

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poletyły

310 000,00

310 000,00

310 000,00

A.X

Urząd Gminy Brańsk

B.X

8

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Popławy

70 000,00

70 000,00

70 000,00

A.X

Urząd Gminy Brańsk

B.X

9

600

60016

6050

Rozpoczęcie przebudowy nawierzchni drogi gminnej we wsi Lubieszcze do granicy gminy

621 556,00

131 229,00

131 229,00

A.X

Urząd Gminy Brańsk

B.X

10

600

60016

6050

Przebudowa dróg gminnych w obrębie wsi Poletyły

425 000,00

25 000,00

25 000,00

A.X

Urząd Gminy Brańsk

B.X

11

600

60016

6050

Rozpoczęcie remontu nawierzchni drogi asfaltowej Płonowo - Spieszyn (II warstwa)

400 000,00

110 000,00

110 000,00

A.X

Urząd Gminy Brańsk

B.X

12

600

60016

6060

Zakup równiarki drogowej

715 000,00

366 000,00

366 000,00

A.X

Urząd Gminy Brańsk

B.X

13

700

70005

6060

Zakup działki w Domanowie na potrzeby Gminy

99 000,00

99 000,00

99 000,00

Urząd Gminy Brańsk

14

720

72095

6057

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa

226 215,00

118 558,00

1 131,00

A.X

6 409,00

Urząd Gminy Brańsk

6059

6067

16 653,00

B.X

94 365,00

6069

15

720

72095

6057

Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej

5 699 805,00

5 660 000,00

860 000,00

A.X

4 800 000,00

Urząd Gminy Brańsk

6059

B.X

16

750

75023

6060

Zakup zapory sprzętowej do zabezpieczenia sieci informatycznej

7 000,00

7 000,00

7 000,00

A.X

Urząd Gminy Brańsk

B.X

17

754

75405

6170

Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego - radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim

7 100,00

7 100,00

7 100,00

A.X

Urząd Gminy Brańsk

B.X

18

754

75411

6170

Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego z napędem na wszystkie koła dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim

10 000,00

10 000,00

10 000,00

A.X

Urząd Gminy Brańsk

B.X

19

926

92601

6050

Termomodernizacja i zmiana pokrycia dachowego budynku Gimnazjum Publicznego im. Józefa Piłsudskiego w Oleksinie, budowa bieżni, budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu

512 000,00

16 800,00

16 800,00

A.X

Urząd Gminy Brańsk

B.X

20

926

92601

6050

Termomodrenizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach, remont i budowa boisk sportowych przy budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu oraz remont boiska sportowego wraz z bieżnią i budowa boisk sportowych do gry w piłkę siatkową i koszykową wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Filialnej w Chojewie

512 000,00

16 900,00

16 900,00

A.X

Urząd Gminy Brańsk

B.X

Razem:

17 657 402,00

12 899 637,00

3 945 195,00

1 265 596,00

8 954 442,00

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS, Urząd Marszałkowski, WFOŚi GW, FRGiGW)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych JST ora innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Planuje się zaciągnąć pożyczki na prefinansowanie następujących zadań:

1. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 422.800,00 zł.

2. modernizacja remont stacji uzdatniania wody - 397.321,00 zł.

3. montaż instalacji solarnych na budynkach - 1 584 081,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/50/15
Rady Gminy Brańsk
z dnia 22 maja 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na rok 2015

Lp

Nazwa zadania

Dział rozdział

Plan na

2015 r.

w tym środki

własne

Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów

z funduszy z art. 5 ust. 1 ufp

1

2

3

4

5

6

7

1

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na

terenie gminy II etap

dz.010,

rozdz. 01010

694 028

47 930

223 298

422.800

2

Modernizacja-

Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Kalnica

dz.010,

rozdz. 01010

649 538

252 217

397.321

3

Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk

dz.400

rozdz.40001

3 505 034

174 634

893 353

2.437.047

4

Odnawialne źródła energii jako element ochrony środowiska przyrodniczego Gminy Brańsk

dz.400

rozdz.40001

1 088 550

143 105

148 945

796 500

5

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa

dz. 720

rozdz. 72095

118 558

17 784

100 774

6

Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej

dz. 720

rozdz. 72095

5 660 000

860 000

4 800 000

7

Promocja, rozwijanie turystyki i rekreacji poprzez wydanie folderu informacyjnego

dz. 750

rozdz. 75075

8 216

2 226

5 990

8

Wzbogacenie oferty turystycznej Gminy Brańsk poprzez promocję kąpieli zimowych morsów

dz. 921

rozdz. 92195

32 497

8 600

23 897

Razem

11 756 421

1 506 496

1 265 596

8 984 329

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/50/15
Rady Gminy Brańsk
z dnia 22 maja 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja

§

Kwota

2015 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

4 147 894,00

1.

Kredyty

§ 952

2.

Pożyczki

§ 952

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

2 404 202,00

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

1 631 398,00

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

112 294,00

Rozchody ogółem:

2 516 496,00

1.

Spłaty kredytów

§ 992

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

112 294,00

2 404 202,00

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski


[1]) Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama