reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 1/1/15 Zarządu Związku Gmin "Czyste Środowisko"

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) Zarząd Związku Gmin "Czyste środowisko" w składzie:

1. Mirosław Bielawski - Przewodniczący Zarządu

2. Bogdan Zdanowicz - Z-ca Przewodniczącego

3. Jacek Chrulski - Członek Zarządu

4. Radosław Dobrowolski - Członek Zarządu

5. Piotr Kruszewski - Członek Zarządu

6. Piotr Kupiński - Członek Zarządu

7. Nina Kubajewska - Członek Zarządu

8. Anna Szeligowska - Członek Zarządu uchwala co następuje:

§ 1. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego Związku za 2014 rok zawierającą.

1. Zestawienie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. Zestawienie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2,

3. Część opisową do informacji stanowiącą załącznik Nr 3.

§ 2. Przedstawia się informacje o stanie mienia komunalnego Zwiazku Gmin za 2014 rok stanowiącą załącznik Nr 4.

§ 3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Związku za 2014 rok przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz przedstawić Zgromadzeniu Związku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin "Czyste Środowisko"


Mirosław Bielawski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/1/15
Zarządu Związku Gmin "Czyste Środowisko"
z dnia 26 marca 2015 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU GMIN "CZYSTE ŚRODOWISKO" ZA 2014 ROK - DOCHODY

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan

po zmianach

Wykonanie na

31 grudnia

% wykonania planu

900

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

24.297

24.315,50

100,08%

90002

Gospodarka odpadami

24.297

24.315,50

100,08%

2900

Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofin. wł. zadań bieżących

w tym:

24.297

24.315,50

100,08%

Gmina Czarna Białostocka

5.714,50

5.710,00

Gmina Supraśl

6.971,50

6.994,50

Gmina Wasilków

7.284,50

7.284,50

Gmina Dobrzyniewo Duże

4.326,50

4.326,50

OGÓŁEM

24.297

24.315,50

100,08%


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1/1/15
Zarządu Związku Gmin "Czyste Środowisko"
z dnia 26 marca 2015 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU GMIN "CZYSTE ŚRODOWISKO" ZA 2014 ROK - WYDATKI

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan

po zmianach

Wykonanie na

31 grudnia

% wykonania planu

758

Różne rozliczenia

243

0

75818

Rezerwy ogólne i celowe

243

0

4810

Rezerwy

243

0

900

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

24.054

11.296,30

46,96%

90002

Gospodarka odpadami

24.054

11.296,30

46,96%

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

9.600

9.600,00

100,0%

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.936

64,00

2,18%

4300

Zakup usług pozostałych

11.518

1.632,30

14,17%

OGÓŁEM

24.297

11.296,30

46,49%


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 1/1/15
Zarządu Związku Gmin "Czyste Środowisko"
z dnia 26 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego Związku Gmin "Czyste Środowisko"
za 2014 rok.

Plan finansowy Związku Gmin "Czyste Środowisko" uchwalony przez Zgromadzenie Związku Gmin Uchwałą Nr X/29/14 z dnia 23 stycznia 2014 roku, kształtował się następująco:

Dochody 24.297,-

Wydatki 24.297,-

W trakcie roku budżet nie był zmieniany. W efekcie ostateczne, planowane wielkości budżetu - na 31 grudnia 2014 roku - kształtowały się na tym samym poziomie:

Dochody 24.297,-

Wydatki 24.297,-

Jak z powyższego wynika, zarówno plan dochodów jak i wydatków przez cały rok budżetowy nie uległ zwiększeniu, ani zmniejszeniu.

Plan wydatków w podobny sposób jak plan dochodów kształtował się na tym samym poziomie.

Wyszczególnienie

Plan po zmianach

Wykonanie na

31 grudnia 2014 r.

% wykonania planu

Dochody ogółem

24 297

24 315,50

100,08%

Wydatki ogółem

24 297

11 296,30

46,49%

Nadwyżka, deficyt

0

13 019,20

Powyższe zestawienie tabelaryczne obrazuje faktyczne wykonanie dochodów i wydatków budżetowych, z którego wynika, że dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 24.315,50 zł, a wydatki w kwocie 11.296,30 zł. Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych zawiera załącznik Nr 1, a wykonania wydatków - załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Plan finansowy roku 2014 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 13.019,20 zł, czyli zrealizowane w danym roku dochody były wyższe niż wydatki.

Zrealizowanie w takiej wysokości dochodów stało się możliwe poprzez wpłacenie przez wszystkie gminy składek członkowskich (rozbieżność między planem a wykonaniem wynika ze stanu ludności w poszczególnych gminach w dniu planowania budżetu, a dniem 31.12.2014r.)

O wydatkach można powiedzieć, że stanowią pochodną dochodów, a ich forma odzwierciedla sposób realizacji zadań. Realizowano je zgodnie z uchwałami, nie naruszono przepisów o dyscyplinie budżetowej. Budżetu roku 2015 nie obciążono zobowiązaniami wymagalnymi z roku ubiegłego. Na wysokość wydatków wpłynęły następujące kwoty:

ü wynagrodzenie wynikające z zawartych umów-zleceń - 9.600,00 zł,

ü prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku i za prowadzenie strony BIP dla Związku Gmin "Czyste Środowisko" oraz zakup usług - 1.632,30 zł,

ü zakup nowych pieczątek - 64,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego obejmuje środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym - 317.623,58 zł.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Gmin "Czyste Środowisko" za 2014 rok przedkłada się:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku celem zaopiniowania,

- Zgromadzeniu Związku Gmin "Czyste Środowisko" w celu oceny realizacji planu finansowego.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 1/1/15
Zarządu Związku Gmin "Czyste Środowisko"
z dnia 26 marca 2015 r.

Informacje o stanie mienia komunalnego Związku Gmin za 2014 rok

Według stanu na 31.12.2014 r. wartość udziałów w Zakładzie "Czyste Środowisko" ze 100% udziałem związku wynosiła 1.630.000,- zł co stanowi 1.630 sztuk akcji. W ciągu roku udziały te nie wzrosły.

Udziały te stanowią jedyne posiadane przez Związek Gmin "Czyste Środowisko" w Wasilkowie mienie komunalne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama