reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 89/15 Wójta Gminy Grajewo

z dnia 15 maja 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877/ oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr 9/II/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2015 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 7.080,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na:

1) zwiększeniu wydatków o kwotę 7.080,00 zł,

2) przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 11.580,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 19.746.258,18 zł, z tego:

1) dochody bieżące kwota 19.041.205,18 zł

2) dochody majątkowe kwota 705.053,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 19.407.086,18 zł, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 17.667.157,18 zł

2) wydatki majątkowe kwota 1.739.929,00 zł.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Uchyla się Zarządzenie Nr 88/15 Wójta Gminy Grajewo z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Stanisław Szleter


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 89/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 15 maja 2015 r.

D O C H O D Y - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan dochodów przed zmianą

Kwota zmniejszenia / zwiększenia w

Plan dochodów po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

13 174,00

7 080,00

20 254,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

12 147,00

7 080,00

19 227,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

12 147,00

7 080,00

19 227,00

Razem:

2 974 979,18

7 080,00

2 982 059,18

DOCHODY OGÓŁEM

19 746 258,18

dochody bieżące

19 041 205,18

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

171 483,00

dochody majątkowe

705 053,00

w tym:

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

305 053,00

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

100 000,00

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

300 000,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 89/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 15 maja 2015 r.

W Y D A T K I - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

13 174,00

7 080,00

20 254,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

12 147,00

7 080,00

19 227,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

7 080,00

7 080,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 700,00

1 160,00

4 860,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

683,00

242,00

925,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

70,00

17,00

87,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 290,00

1 090,00

2 380,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 055,00

421,00

1 476,00

4300

Zakup usług pozostałych

4 049,00

- 4 049,00

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1 300,00

1 119,00

2 419,00

852

Pomoc społeczna

2 483 297,00

0,00

2 483 297,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

70 000,00

0,00

70 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

43 000,00

- 3 500,00

39 500,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6 000,00

3 500,00

9 500,00

Razem:

2 974 979,18

7 080,00

2 982 059,18

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

801

Oświata i wychowanie

5 828 918,00

0,00

5 828 918,00

80195

Pozostała działalność

92 323,00

0,00

92 323,00

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

17 724,00

- 53,21

17 670,79

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

931,00

- 2,79

928,21

4307

Zakup usług pozostałych

23 981,00

53,21

24 034,21

4309

Zakup usług pozostałych

1 259,00

2,79

1 261,79

852

Pomoc społeczna

1 409 238,00

0,00

1 409 238,00

85206

Wspieranie rodziny

21 163,00

3 975,00

25 138,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

12 300,00

3 100,00

15 400,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 330,00

775,00

3 105,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

350,00

100,00

450,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

316 975,00

- 3 975,00

313 000,00

3110

Świadczenia społeczne

316 975,00

- 3 975,00

313 000,00

Razem:

16 425 027,00

0,00

16 425 027,00

WYDATKI OGÓŁEM

19 407 086,18

w tym:

wydatki bieżące

17 667 157,18

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

13 517 458,18

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 335 447,58

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5 182 010,60

2) Dotacje na zadania bieżące

206 576,00

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 442 983,00

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

197 140,00

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

0,00

6) Obsługa długu

303 000,00

wydatki majątkowe

1 739 929,00

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

1 694 429,00

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

468 248,00

2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

45 500,00


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 89/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 15 maja 2015 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie na 2015 rok

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 7.080,00 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania zlecone.

Dokonuje się przeniesienia wydtaków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 11.580,00 zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama