Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/34/15 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 27 maja 2015r.

w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie, Rada Miejska w Stawiskach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski, stanowiący załącznik do uchwały Nr XLIX/261/14 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski w sposób następujący:

1) §1 ust. 1 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ustawy";

2) § 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.)";

3) § 18 ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

z obszarów zabudowy wielorodzinnej, zgodnie z zawartą umową, jednak nie rzadziej niż:

a) odpady zmieszane - co dwa tygodnie (w okresie od 1 kwietnia do 30 września - raz na tydzień);

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne - co dwa tygodnie".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Józef Zalewski


Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Stawiski

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązujących zadań własnych gminy, która zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich utrzymania. W ramach tych zadań, Rada Miejska w Stawiskach zmienia Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski poprzez określenie kategorii odpadów zbieranych selektywnie i przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Ponadto zwiększa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych zmieszanych w budynkach wielolokalowych w okresie od kwietnia do października. Zmiany te podyktowane są nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Treść niniejszej zmiany uzyskała pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie.

W świetle powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Józef Zalewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe