Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/35/15 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 27 maja 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15i art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie, Rada Miejska w Stawiskach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIX/262/14 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

z obszarów zabudowy wielorodzinnej:

1) komunalne odpady zmieszane - co dwa tygodnie (w okresie od 1 kwietnia do 30 września - raz na tydzień);

2) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne - w każdej ilości co dwa tygodnie";

2) dodaje się w § 4. ust. 4 w brzmieniu:

W przypadku niewłaściwego świadczenia usług odbioru odpadów lub niewłaściwego prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, właściciele mogą przesłać o tym informację w formie pisemnej lub elektronicznej do Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski bądź adres e- mail: sekretariat-umstawiski@stawiski.pl. Informacja taka może być również przekazana telefonicznie pod numer tel. 86-278-51-92. Zgłoszenie obejmuje wskazanie adresu nieruchomości, danych osobowych właściciela, a w przypadku nieruchomości wielolokalowych, także numeru lokalu".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Józef Zalewski


Uzasadnienie

do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Gmina Stawiski zmienia uchwałę w zakresie zwiększenia częstotliwości odbierania odpadów komunalnych zmieszanych w budynkach wielolokalowych w okresie od kwietnia do października, bowiem w okresie letnim powstają większe ilości odpadów, a ponadto ze względu na wysokie temperatury ulegają one szybszemu rozkładowi. Ponadto dodaje się zapis dotyczący trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych celem większego zdyscyplinowania podmiotu odbierającego odpady komunalne. Niniejsza decyzja podyktowana jest nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 01 lutego 2015 roku.

Zgodnie z powyższym, celowym jest wniesienie poprawek do Uchwały Nr XLIX/262/14 Rady Miejskiej w Stawiskach regulujących szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Józef Zalewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe