Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Korycin

z dnia 21 maja 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r poz. 379 i 1072) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r poz. 379, 911, 1146,1626 i 1877) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/15/2014 Rady Gminy Korycin z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 poz. 200) wprowadza się następujące zmiany:

1. dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;

2. dochody budżetu gminy określone w § 1 uchwały wynoszą 13 707 795,23 zł z tego:

a) bieżące w wysokości 10 298 288,21 zł,

b) majątkowe w wysokości 3 409 507,02 zł,

3. dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;

4. wydatki budżetu gminy określone w § 2 uchwały wynoszą 14 607 795,23 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 9 565 000,01 zł,

b) majątkowe w wysokości 5 042 795,22 zł,

5. deficyt budżetu gminy określony w § 5 Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Korycin z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2015 rok wynosi 900 000,00 zł, i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 900 000,00 zł.

6. załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Korycin z dnia 30 grudnia 2014 r; zmieniony Uchwałą Nr IV/19/2015 r Rady Gminy Korycin z dnia 30 marca 2015 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2015 "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7. załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Korycin z dnia 30 grudnia 2014 r - "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Korycin", otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Korycin na 2015 rok stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Józef Gliński


Załączniki do uchwały Nr V/25/2015
Rady Gminy Korycin
z dnia 21 maja 2015 r.

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

PRZEWODNICZĄCY RADY


Józef Gliński


Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

PRZEWODNICZĄCY RADY


Józef Gliński


Załącznik nr 3

infoRgrafika

PRZEWODNICZĄCY RADY


Józef Gliński


Załącznik nr 4

infoRgrafika

PRZEWODNICZĄCY RADY


Józef Gliński


Załącznik nr 5

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Korycin na 2015 r.

Zmiany w treści uchwały dotyczą:

Określenia zmian w planie dochodów. Zmiany te dotyczą:

W dziale 750 - "Administracja publiczna" - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 25 000,00 zł. Powyższe dotyczy pozyskania środków finansowych na promocję Gminy;

W dziale 758 - "Różne rozliczenia" - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5 000,00 zł w związku z wygenerowaniem odsetek od środków pieniężnych zdeponowanych na rachunkach bankowych;

W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 7 000,00 zł w związku z pozyskiwaniem refundacji wydatków przez Zespół Szkół w Korycinie.

Określenia zmian w planie wydatków. Zmiany te dotyczą:

1. W dziale 600 - "Transport i łączność" dokonuje się zmiany planu wydatków o kwotę 16 332,00 zł i przeznaczenie jej na wydatki związane z przebudową dróg i parkingu na terenie gminy;

W dziale 750 - "Administracja publiczna" - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 42 000,00 zł z przeznaczeniem na promocję gminy (25 000,00 zł) udzielenie dotacji (5 000,00 zł) oraz wydatki związane z zapłatą podatku od nieruchomości (12 000,00 zł);

W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 000,00 zł w związku z mniejszymi niż pierwotnie planowano wydatkami na dokumentację dotycząca rozbudowy remizy strażackiej dla OSP w Korycinie;

W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 17 243,00 zł oraz dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 37 575,00 zł w związku ze zmianami wartości inwestycji realizowanych przez gminę. Powyższe dotyczy:

a) Modernizacji budynku PSZOK w Korycinie - zmniejszenie o kwotę 12 242,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 17 243,00 zł (zmiana wynikająca z przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej) - łączne zwiększenie z tego tytułu to kwota 5 001,00 zł

b) Budowy systemu solarnych instalacji wytwarzania ciepła w Gminie Korycin - zmniejszenie o kwotę 20 333,00 zł;

c) Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5 000,00 zł.

Nadania nowego brzmienia załącznikowi nr 3 - Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 r. Zmiany polegają na:

2. Zmniejszeniu limitu z przeznaczeniem na modernizację rolniczej drogi dojazdowej w Kumiale etap I o kwotę 5 318,00 zł do kwoty 99 682,00 zł;

3. Zwiększenia limitu na wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz innych wydatków związanych z przebudową drogi gminnej Ostra Góra - Sitkowo w kwocie o kwotę 9 350,00 zł do kwoty 29 350,00 zł

4. Utworzenia limitu z przeznaczeniem na budowę parkingu przy Przedszkolu w Korycinie w kwocie 12 300,00 zł;

5. Zmniejszeniu limitu z przeznaczeniem zakup dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej Rozbudowy budynku OSP w Korycinie o kwotę 1 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;

6. Zwiększenia limitu na wydatki związane z modernizacją budynku PSZOK w Korycinie wraz z wyposażeniem o kwotę 5 001,00 zł do kwoty 335 001,00 zł

7. Zmniejszenia limitu na wydatki związane ze zrealizowanym zadaniem "Budowa systemu solarnych instalacji wytwarzania ciepła w Gminie Korycin" o kwotę 20 333,00 zł do kwoty 3 919 667,00 zł

Nadania nowego brzmienia załącznikowi nr 4 - Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Korycin". Zmiany polegają na wprowadzeniu nowej dotacji przewidzianej do udzielenia Sokólskiemu Funduszowi Lokalnemu w kwocie 5 000,00 zł na podstawie złożonej oferty na realizacje zadania publicznego oraz przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Józef Gliński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe