Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/82/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 maja 2015r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz.1072), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 505.541 zł;

2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.144.160 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.533.255 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.171.874 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 327.219.243 zł, w tym:

a) bieżących 286.620.650 zł,

b) majątkowych 40.598.593 zł;

2) plan po stronie wydatków 342.464.461 zł, w tym:

a) bieżących 264.312.081 zł,

b) majątkowych 78.152.380 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 15.245.218 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.691.103 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 5.554.115 zł.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.000.000 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 12.020.000 zł oraz pokrycie zwiększonego deficytu w kwocie 5.554.115 zł.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały.

§ 9. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Suwałkach


Jadwiga Mariola Szczypiń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/82/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 1D wl do Uchwały Nr VIII/82/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik1D%20wl.pdf


Załącznik Nr 1D og do Uchwały Nr VIII/82/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik1D%20og.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/82/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2W zl do Uchwały Nr VIII/82/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik2W%20zl.pdf


Załącznik Nr 2R do Uchwały Nr VIII/82/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik2R.pdf


Załącznik Nr 2W og do Uchwały Nr VIII/82/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik2W%20og.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/82/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/82/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 4 spoza do Uchwały Nr VIII/82/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik4%20spoza.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/82/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 maja 2015 r.

U z a s a d n i e n i e

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

1) działu 600 - Transport i łączność - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;

2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;

3) działu 720 - Informatyka - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych na realizację zadania pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa (porozumienie z UM)";

4) działu 750 Administracja publiczna - związane z realizacją zadania pn. "Razem dla Suwałk";

5) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z realizacją zadania pn."Dni otwarte funduszy europejskich w ochronie przeciwpożarowej powiatu suwalskiego", organizowanym przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;

6) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, min. w zakresie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływów z różnych opłat;

7) działu 758 Różne rozliczenia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie odsetek od depozytów bankowych;

8) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym realizacją zadań pn. "Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach" oraz "Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 7";

9) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz realizacją zadania pn." Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015;

10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z dofinansowaniem funkcjonowania Żłobka Miejskiego w ramach programu Maluch 2015, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz realizacją zadania pn."Maluch - moduł 1";

11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;

12) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;

13) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym funkcjonowaniem boisk w jednostkach oświatowych oraz realizacją zadania pn. "Budowa Street Workout i Parkour Parku oraz siłowni zewnętrznych na osiedlu Kamena, przy ulicy Daszyńskiego i w rejonie ulic Szpitalna-Reymonta w Suwałkach - BO".

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

1) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadania pn. "Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 216 garaży przy ulicy Klonowej - BO";

2) działu 750 Administracja publiczna - związane z realizacją zadania pn. "Razem dla Suwałk";

3) działu 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;

4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z udzieleniem wsparcia finansowego dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, z przeznaczeniem na ponadnormatywne służby Policji na terenie miasta Suwałki oraz realizacją zadania pn. "Dni otwarte funduszy europejskich w ochronie przeciwpożarowej powiatu suwalskiego", organizowanym przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;

5) działu 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;

6) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym realizacją zadań w przedszkolach niepublicznych;

7) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi;

8) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w tym realizacją zadania pn." Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015;

9) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z dofinansowaniem funkcjonowania Żłobka Miejskiego w ramach programu Maluch 2015 oraz realizacją zadania pn."Maluch - moduł 1";

10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówce oświatowej;

11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Zarządu Dróg i Zieleni;

12) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (organizacja imprez kulturalnych - letni festiwal muzyki poważnej Aukso oraz Suwalski Program Edukacji Artystycznej i Kulturalnej), funkcjonowaniem Muzeum Okręgowego - zmiana klasyfikacji budżetowej (zakup obrazu Jadwigi Wierusz - Kowalskiej) oraz przesunięciem środków na wykonanie odlewu tablic - Aleja Gwiazd Bluesa w Suwałkach i opracowanie "Strategii rozwoju kultury Suwałk do 2020 roku;

13) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym przesunięciem środków na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji (zakup sceny mobilnej i organizacja imprezy "Muzyczne Lato z Radiem 5") oraz funkcjonowaniem placówek oświatowych w zakresie sportu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe