Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 14/15 Wójta Gminy Grodzisk

z dnia 27 kwietnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532) oraz § 12 pkt 3 Uchwały Nr III/15/14 Rady Gminy Grodzisk z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grodzisk na 2015r Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększenie planu dochodów w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo", rozdz. 01095 § 2010 wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.138.2015.IS z dnia 24 kwietnia 2015r - dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa podlaskiego za pierwszy okres płatniczy 2015 r. Zwiększenie planu dochodów w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdz. 85215 § 2010 wprowadzono na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.126.2015.MA z dnia 8 kwietnia 2015 r - dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r oraz na koszty obsługi tego zadania.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2. Zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdz. 01095 i w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdz. 85215 nastąpiły zgodnie z decyzjami w/w pism. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonane w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75412 wynikają z przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 11 858 393 zł, w tym:

- dochody bieżące 11 405 823

- dochody majątkowe 452 570 zł

2. Wydatki ogółem 12 453 878 zł, w tym:

- wydatki bieżące 11 160 782

- wydatki majątkowe 1 293 096

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 595 485 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 595 485 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Antoni Tymiński


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/15
Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 27 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 14/15
Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 27 kwietnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe