Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/98/15 Rady Miasta Białystok

z dnia 25 maja 2015r.

w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Białystok konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Białegostoku na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. ? 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Miasta Białegostoku w sprawie Budżetu Obywatelskiego, jako części budżetu Miasta Białegostoku na 2016 rok, w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 listopada 2015 r.

2. Przedmiotem konsultacji są propozycje zadań należących do kompetencji gminy albo powiatu, zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego.

§ 2. Celem konsultacji jest:

1) uzyskanie od mieszkańców Miasta Białystok propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego;

2) dokonanie przez mieszkańców Miasta Białystok wyboru zadań do Budżetu Obywatelskiego spośród tych, które zostały pozytywnie zweryfikowane zgodnie z "Zasadami Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2016 r." określonymi w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Przewidywana kwota środków przeznaczona na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego wyniesie 20 100 000,00 zł.

2. Ostateczna kwota środków przeznaczona na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego zostanie ustalona przez Radę Miasta Białystok w budżecie Miasta Białystok na 2016 r.

§ 4. ?O terminie i sposobie prowadzenia konsultacji mieszkańcy Miasta Białegostoku zostaną powiadomieni poprzez stronę internetową oraz akcję promocyjną.

§ 5. ? Skład osobowy Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego oraz wzór protokołu zawierającego wyniki z przeprowadzonych konsultacji określi Prezydent Miasta Białegostoku.

§ 6. ? Po zakończeniu konsultacji Prezydent Miasta Białegostoku złoży na sesji Rady Miasta Białystok sprawozdanie z ich przebiegu i wyników.

§ 7. ? 1. Terminy prowadzenia poszczególnych czynności związanych z konsultacjami określa harmonogram konsultacji, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości:

1) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku

2) w formie pisemnej i elektronicznej wszystkim radnym Rady Miasta Białystok,

3) w formie komunikatu prasowego.

§ 8. ?Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 9. ?Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mariusz Krzysztof Gromko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/98/15
Rady Miasta Białystok
z dnia 25 maja 2015 r.

ZASADY
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W BIAŁYMSTOKU NA 2016 R.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Budżet Obywatelski 2016 jest to wydzielona kwota w ramach wydatków określonych w budżecie Miasta Białegostoku na 2016 rok, zwany dalej Budżetem Obywatelskim

§ 2. 1. Ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą być finansowane zadania należące do zadań własnych gminy albo powiatu, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie realizacji zadania na lata następne, na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

2. W przypadku zadań, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić obszar, na którym gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na te zadania.

§ 3. 1. Zadania finansowane ze środków budżetu obywatelskiego mogą mieć charakter ogólnomiejski lub osiedlowy.

2. Do zadań o charakterze ogólnomiejskim zalicza się takie, które spełniają przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

1) szacunkowy koszt ich realizacji, w odniesieniu do pojedynczego zadania, przekracza maksymalną kwotę środków na to zadanie ustaloną dla zadań o charakterze osiedlowym,

2) dotyczą potrzeb mieszkańców więcej niż jednego osiedla Białegostoku,

3. Szacunkowa wartość pojedynczego projektu o charakterze ogólnomiejskim nie może przekroczyć kwoty 2 000 000,00 zł.

4. Szacunkowa wartość pojedynczego projektu o charakterze osiedlowym nie może przekroczyć kwoty 500 000,00 zł.

5. Propozycja zadania osiedlowego zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego, którego szacunkowy koszt, ustalony po analizie, przekroczy wartość określoną w ust. 4, zostanie przekwalifikowana na zadanie ogólnomiejskie, o ile spełni wymóg określony w ust. 3.

§ 4. W ramach Budżetu Obywatelskiego wydziela się:

1) 6 000 000,00 zł z całości środków, które przeznacza się na realizację projektów o charakterze ogólnomiejskim,

2) 14 000 000,00 zł z całości środków, które przeznacza się na realizację projektów o charakterze osiedlowym,

3) 100 000,00 zł z całości środków, które przeznacza się na realizację kampanii edukacyjno-informacyjnej.

Rozdział 2.
Zgłaszanie zadań do Budżetu Obywatelskiego

§ 5. ? 1. Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego mogą zgłaszać mieszkańcy Białegostoku. Każdy uprawniony mieszkaniec Białegostoku może zgłosić nie więcej, niż jedno zadanie w poszczególnych kategoriach, ze wskazaniem ich lokalizacji. Zgłoszenie musi uzyskać poparcie co najmniej 20 mieszkańców Białegostoku.

2. Zgłaszanie propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym.

3. Formularz zgłoszeniowy propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego, wraz z listą mieszkańców popierających daną propozycję, zwany dalej formularzem zadania, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszych Zasad.

4. Każdy mieszkaniec Białegostoku może poprzeć dowolną liczbę zadań podlegających zgłoszeniu.

5. W przypadku gdy pomysłodawcą zadania jest osoba małoletnia, do formularza zadania należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego, której wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszych Zasad.

§ 6. 1. Propozycje zadań należy zgłaszać w terminie od 1 lipca do 15 lipca 2015 r. przy użyciu formularza, o którym mowa w § 5 ust. 3.

2. Formularz zadania dostępny jest na stronie internetowej Miasta www.bialystok.pl o raz Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bip.bialystok.pl , a także w siedzibach:

1) Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1;

2) Departamentu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Branickiego 3/5;

3) Punktu Obsługi Klienta Zarządu Białostockiej Komunikacji Miejskiej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Lipowej 16;

4) Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Świętojańskiej 22/1.

3. Zgłoszenie propozycji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego następuje poprzez złożenie przez mieszkańca Białegostoku formularza zadania:

1) w formie papierowej - w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku;

2) w wersji skanu z oryginału na adres e-mail: budzet2016@um.bialystok.pl.

4. W formularzu zadania należy wypełnić wszystkie pozycje obowiązkowe, oznaczone w formularzu gwiazdką "*".

5. Do zgłoszenia formularza zadania niezbędne jest podanie swoich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok.

Rozdział 3.
Analiza zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego

§ 7. 1. W terminie zgłaszania zadań (przed ich złożeniem) możliwe będzie konsultowanie zadań z członkami Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego, zwanego dalej również Zespołem, powołanego w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Białegostoku.

2. W skład Zespołu powinni wchodzić:

1) minimum 3 osoby reprezentujące białostockie organizacje pozarządowe, wskazane przez Zespół Konsultacyjny ds. Organizacji Pozarządowych, działający przy Prezydencie Miasta Białegostoku

2) minimum 3 radnych wskazanych przez Radę Miasta Białystok,

3) taka ilość pracowników Urzędu Miejskiego, która zagwarantuje sprawną i merytoryczną pracę Zespołu.

3. Weryfikacja formalna zgłoszonego zadań powinna zostać przeprowadzona przez Zespół w ciągu 14 dniu od daty wpływu formularza zadania. Informacja o wyniku weryfikacji powinna zostać przesłana do wnioskodawcy drogą elektroniczną na adres wskazany we wniosku.

4. Weryfikacja formalna polega na sprawdzeniu prawidłowego wypełnienia wszystkich rubryk w formularzu zadania, a także na sprawdzeniu poprawności danych osoby zgłaszającej i osób popierających projekt.

5. Wnioskodawca poinformowany o błędach formalnych w formularzu zadania może w ciągu 3 dni od daty wysłania informacji o weryfikacji poprawić formularz zadania.

§ 8. 1. W terminie od 16 lipca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. Zespół dokona analizy możliwości realizacji zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego przy pomocy karty analizy zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszych Zasad, zwanej dalej kartą analizy, oraz wskaże zadania, które zostaną poddane pod głosowanie oraz te, które nie zostaną poddane wraz z uzasadnieniem.

2. Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego po sprawdzeniu kompletności i poprawności formularzy zadania, niezwłocznie przekazuje je do właściwych merytorycznie departamentów Urzędu Miejskiego w Białymstoku w celu przeprowadzenia analizy z wykorzystaniem części C karty analizy, o której mowa w ust. 1.

§ 9. 1. Właściwe merytorycznie departamenty Urzędu Miejskiego w Białymstoku:

1) w przypadku stwierdzenia, iż formularz zadania nie zawiera istotnych informacji niezbędnych do analizy zadania, występują telefonicznie lub mailowo do pomysłodawcy zadania o uzupełnienie informacji w ciągu 5 dni;

2) dokonują analizy zadań w terminie 30 dni od daty otrzymania formularzy tych zadań, z zastrzeżeniem ust. 2;

3) niezwłocznie przekazują do Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego wyniki analizy na wypełnionych w części C kartach analizy;

4) inicjują, w uzgodnieniu z Zespołem ds. Budżetu Partycypacyjnego, spotkanie z pomysłodawcami propozycji zadań w przypadku, kiedy więcej niż jedna propozycja dotyczy tej samej lokalizacji; jeżeli w ciągu 7 dni od przekazania powiadomienia do pomysłodawców zadań nie dojdzie do wypracowania wspólnej propozycji zadania lub wycofania zgłoszonych propozycji, są one procedowane w wersji pierwotnie złożonej;

2. W uzasadnionych przypadkach, możliwe jest przedłużenie terminu na analizę formularzy zadań do 35 dni.

§ 10. Ingerowanie w zakres propozycji zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego, w tym zmiany miejsca ich realizacji bądź łączenia z innymi zadaniami, jest możliwe jedynie za zgodą pomysłodawców tych propozycji.

§ 11. Wykaz propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego poddawanych pod głosowanie oraz odrzuconych, wraz z uzasadnieniem odrzucenia, zostanie udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku pod adresem internetowym http://www.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białymstoku, w terminie do dnia 5 września 2015 r.

Rozdział 4.
Zasady wyboru zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego

§ 12. 1. Ostatecznego wyboru zadań, które będą realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, dokonują w głosowaniu powszechnym osoby zamieszkałe w Białymstoku.

2. Konsultacje z mieszkańcami Białegostoku w sprawie wyboru zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego, zwane dalej konsultacjami, przeprowadzone zostaną w dniach od 3 października 2015 r. do 19 października 2015 r.

3. Wzór karty do głosowania na zadania określa Nr 4 do niniejszych Zasad.

4. Kolejność projektów na karcie do głosowania zostanie ustalona w trakcie losowania przeprowadzonego przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego.

5. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego przygotuje ankietę ewaluacyjną wypełnianą wraz z kartą do głosowania.

§ 13. 1. Głosowanie w konsultacjach polega na wypełnieniu karty do głosowania:

1) w formie papierowej i złożenie jej w następujących punktach konsultacyjnych:

a) siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1,

b) siedzibie Departamentu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Branickiego 3/5,

c) Punkcie Obsługi Klienta Zarządu Białostockiej Komunikacji Miejskiej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Lipowej 16;

d) siedzibie Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Świętojańskiej 22/1,

e) mobilnym punkcie konsultacyjnym.

2) w formie elektronicznej - dostępnej na stronie internetowej www.bialystok.pl .

2. W przypadku gdy głosującym jest osoba małoletnia, do karty do głosowania należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego, której wzór stanowi Nr 5 do niniejszych Zasad.

3. Głosujący ma obowiązek podać w karcie do głosowania swoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok.

4. Każdy mieszkaniec Białegostoku może złożyć w sposób określony w ust. 1 wyłącznie jedną kartę do głosowania.

5. Zasady funkcjonowania mobilnego punktu konsultacyjnego określi w drodze zarządzenia Prezydent Miasta Białegostoku.

§ 14. Na kartach do głosowania mieszkańcy Białegostoku, dokonują wyboru maksymalnie 3 propozycji zadań osiedlowych z osiedla swojego zamieszkania oraz maksymalnie 3 propozycji projektów ogólnomiejskich.

§ 15. 1. Ustalenie wyników polega na zsumowaniu ważnych głosów oddanych na każdą z propozycji zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego, oddzielnie dla zadań lokalnych w każdym osiedlu Białegostoku i zadań ogólnomiejskich oraz sporządzeniu listy z wynikami, odrębnej dla każdego z podanych rodzajów zadań, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez dwa lub więcej zadań, o kolejności na liście decyduje losowanie, które przeprowadza Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.

§ 16. 1. Rekomendowane do realizacji są te zadania z list, o których mowa w § 15, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów, aż do wyczerpania środków w Budżecie Obywatelskim przewidzianych dla zadań osiedlowych na danym osiedlu Białegostoku i dla zadań ogólnomiejskich.

2. W przypadku, w którym nie wystarcza środków na realizację kolejnego zadania z list, o których mowa w ust. 1, zostają uwzględnione pierwsze z dalszych zadań na listach, których szacunkowy koszt nie spowoduje przekroczenia łącznej kwoty środków przewidzianej na dany rodzaj zadań, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Środki przeznaczone w budżecie obywatelskim na zadania osiedlowe, niewykorzystane mimo zrealizowania dyspozycji, o której mowa w ust 2, powiększają kwotę środków przeznaczonych na zadania ogólnomiejskie.

4. Jeśli po przeprowadzeniu postępowania określonego w ust 1-2, na listach, o których mowa w § 15, wśród zadań rekomendowanych do realizacji znajdą się zadania dotyczące tej samej lokalizacji, które nie dają się bezkolizyjnie zrealizować, to rekomendację uzyskuje tylko to zadanie, które otrzymało największą liczbę głosów, a środki przewidziane dla pozostałych zadań dotyczących tej samej lokalizacji, są rozdzielane w sposób określony w ust 1-3.

5. Jeśli po przeprowadzeniu postępowania określonego w ust 1-2, na listach, o których mowa w § 15, wśród zadań rekomendowanych do realizacji znajdą się zadania mające taki sam zakres, zgłoszone równocześnie w kategorii zadań osiedlowych i ogólnomiejskich, to rekomendację uzyskuje tylko to zadanie, które otrzymało największą liczbę głosów, niezależnie od kategorii, do której zostało zgłoszone, a środki przewidziane dla pozostałych zadań mających taki sam zakres, są rozdzielane w sposób określony w ust 1-3.

6. Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi do dnia 31 października 2015 r.

Rozdział 5.
Działania informacyjno-edukacyjne i promocyjne w procesie wdrażania Budżetu Obywatelskiego

§ 17. 1. W trakcie realizacji Budżetu Obywatelskiego prowadzona jest kampania informacyjno-edukacyjna i promocyjna podzielona na trzy etapy:

1) przybliżenie mieszkańcom idei Budżetu Obywatelskiego oraz zachęcenie do składania propozycji zadań do niego, w tym m.in. poprzez organizację minimum 5 spotkań z mieszkańcami;

2) przedstawienie zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego i zachęcanie do wzięcia udziału w głosowaniu nad wyborem zadań, w tym m.in. poprzez organizację minimum 10 spotkań z mieszkańcami;

3) upowszechnienie informacji o przebiegu i wynikach procesu Budżetu Obywatelskiego.

2. Kampania w zakresie dwóch pierwszych etapów, o których mowa w ust 1, powinna zostać przeprowadzona z użyciem rożnych kanałów komunikacyjnych dostosowanych do zróżnicowanych grup mieszkańców.

3. Kampania, o której mowa w ust. 1, powinna nawiązywać do idei Budżetu Obywatelskiego oraz akcentować bezpośredni, równy i otwarty dla mieszkańców wpływ na wybór zadań do tego budżetu.

4. Inwestycje zrealizowane ze środków Budżetu Obywatelskiego będą oznaczone tabliczkami o wymiarach minimum 25x35 cm zawierającymi następujące informacje:

1) ilość głosów, które otrzymał projekt,

2) wartość projektu,

3) kategorię projektu,

4) zapis: "Projekt sfinansowano w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016".

§ 18. W okresie przewidzianym na zgłaszanie propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego, zainteresowani mieszkańcy mogą uzyskać informacje związane z zasadami i trybem realizacji tego budżetu w:

1) siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1,

2) siedzibie Departamentu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Branickiego 3/5,

3) Punkcie Obsługi Klienta Zarządu Białostockiej Komunikacji Miejskiej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Lipowej 16;

4) siedzibie Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Świętojańskiej 22/1.

Rozdział 6.
Realizacja zadań i ewaluacja procesu wdrażania Budżetu Obywatelskiego

§ 19. Zadania wybrane w głosowaniu do Budżetu Obywatelskiego na dany rok zostają rekomendowane do realizacji po uchwaleniu budżetu na ten rok przez Radę Miasta Białystok.

§ 20. 1. Konsultacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego mają charakter procesu cyklicznego, powtarzanego w kolejnych latach,

2. Proces realizacji Budżetu Obywatelskiego podlega monitoringowi i corocznej ewaluacji.

3. Wyniki ewaluacji mogą być wykorzystane do wprowadzania zmian mających na uwadze udoskonalanie procesu realizacji Budżetu Obywatelskiego.


Załącznik Nr 1 do Zasad Budżetu
Obywatelskiego na 2016 rok Formularz

Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok wraz z listą mieszkańców miasta Białegostoku popierających tę propozycje.

Uwaga:

Wypełnienie punktów 2 - 11 oraz dołączenie listy, o której mowa w punkcie 12, jest obowiązkowe.

1.Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID(wpisuje Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego).

2.*Tytuł zadania (do 15 wyrazów)

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

3.*Rodzaj zgłaszanego zadania (proszę podkreślić właściwy rodzaj zadania i wpisać nazwę osiedla w przypadku zadania osiedlowego).

a)osiedlowe

osiedle: …………………………………………………………………………………..

b)ogólnomiejskie

4.*Lokalizacja, miejsce realizacji zadania (proszą opisać miejsce albo obszar, w którym ma być realizowane zadanie)

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

5.* Skrócony opis zadania (do 50 wyrazów)

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

6.* Opis zadania (w przypadku braku miejsca na formularzu, proszę skorzystać z dodatkowej karty, którą należy oznaczyć jako zał. Nr 1 do formularza; uwaga: opis zadania nie może wskazywać podmiotu, który miałby zostać wykonawcą zadania).

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

7.* Uzasadnienie (proszę napisać, jaki jest cel realizacji zadania, jakiego problemu dotyczy i jakie rozwiązania proponuje, a także uzasadnić, dlaczego zadanie powinno być zrealizowane i w jaki sposób jego realizacja wpłynie na życie mieszkańców. Opis powinien zawierać nie więcej niż 200 wyrazów.)

………………………………………………………………………………………..……….....

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

9.* Beneficjenci zadania (proszą wskazać, jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji zadania z uwzględnieniem kryteriów: społeczno-zawodowego, wieku, płci, miejsca zamieszkania itp. Opis powinien zawierać nie więcej niż 200 wyrazów.)

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..……….....

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

9.* Szacunkowe koszty zadania (proszę uwzględnić wszystkie składowe części zadania oraz ich szacunkowe koszty).

Składowe części zadania

Koszt

1.

2.

3.

4.

5.

Łącznie: ……………………… zł

10*. Kontakt do autora propozycji zadania, który byłby publicznie dostępny, w tym dla autorów innych propozycji, mieszkańców, przedstawicieli mediów, w celu wymiany opinii, informacji, ewentualnych uzgodnień itp. (proszę podkreślić wybraną odpowiedź),

a) wyrażam zgodę na udostępnienie podanego poniżej adresu e-mailowego do ww. celów,

……………………………………………………………………………………………………………..

podpis osoby udostępniającej adres mailowy ……………………………………………………………..

b) nie wyrażam zgody na udostępnienie adresu mailowego do ww. celów.

Uwaga:

Dane kontaktowe do autora propozycji zadania, ale tylko do wiadomości Urzędu Miejskiego w Białymstoku, podaje się na następnej stronie formularza.

Strona z tymi danymi nie będzie udostępniona do publicznej wiadomości.


11.* Autor propozycji zadania i kontakt do niego (tylko do wiadomości Urzędu Miejskiego w Białymstoku).

Imię i nazwisko (czytelnie)

Kontakt (adres zamieszkania, e-mail, telefon) (czytelnie)

Oświadczam, że jestem mieszkańcem Białegostoku

proszę złożyć swój podpis dla potwierdzenia prawdziwości oświadczenia

12.* Lista z podpisami co najmniej 20 mieszkańców miasta Białegostoku popierających zadanie, innych niż jego autor, stanowiąca załącznik do formularza. Każda dodatkowa strona listy winna mieć taką sama formę za wyjątkiem oznakowania kolejnym numerem strony (listę należy załączyć w wersji pisemnej w oryginale).

13. Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe):

a) zdjęcie/a dotyczące zgłaszanego zadania;

b) mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania;

c) inne, istotne dla zgłaszanego zadania,

jakie? ……………………………………………………………………………………………………...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 poz. 1182, ze zm.); wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Białegostoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Słonimska 1.

Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w formularzu, w tym o zamieszkiwaniu na terenie Białegostoku, są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.

Jestem świadomy(-ma) możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie dostępnych miastu Białystok rejestrów, ewidencji lub innych danych. Jestem również świadomy(-ma) odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń.

………………………………………………………………………………………..………….

Data i czytelny podpis/ w przypadku gdy pomysłodawcą jest osoba małoletnia
czytelny podpis opiekuna prawnego


Lista mieszkańców miasta Białegostoku, popierających propozycję zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok
(innych niż autor zadania)

Tytuł zadania (do 15 wyrazów)

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Wpisując się na lisię wyrażam równocześnie zgodę na:

1) przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 poz. 1182, ze zm.); wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Białegostoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Słonimska 1,

2) ewentualną modyfikację, łączenie z innymi zadaniami albo wycofanie niniejszej propozycji przez autora.

L.p.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Podpis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

[numer strony listy]


Załącznik Nr 2 do Zasad Budżetu
Obywatelskiego na 2016 rok

Zgoda opiekuna prawnego na zgłoszenie przez osobę małoletnią projektu do Budżetu Obywatelskiego na2016 rok

Ja, niżej podpisana/podpisany[1]) …………………………………................................…………………………. zamieszkała/zamieszkały1) ……………………………………………………………………, oświadczam, że jestem opiekunem prawnym …………………………………………………. zamieszkałej/zamieszkałego1) ………………………………………………………………., oraz że wyrażam zgodę na zgłoszenie przez nią/niego1) projektu do Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i małoletniego …………………………………… dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 poz. 1182, ze zm.); wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Białegostoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Słonimska 1. Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w formularzu, w tym o zamieszkiwaniu na terenie Białegostoku, są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Jestem świadomy(-ma) możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie dostępnych miastu Białystok rejestrów, ewidencji lub innych danych. Jestem również świadomy(-ma) odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń.

………………………….......................................................................

DataPodpis opiekuna prawnego


Załącznik Nr 3 do Zasad Budżetu
Obywatelskiego na 2016 rok

Karta

analizy zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.

Część A. Metryczka zadania (wypełnia Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego)*

1. ID zadania …………………………………………………………………………………...

2. Tytuł zadania.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

3. Lokalizacja zadania.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

4. Nazwa departamentu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, do którego kompetencji należy zadanie zgłoszone do budżetu obywatelskiego na 2015 r., dokonującej analizy tego zadania.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Część B. Analiza kompletności i poprawności wypełnienia formularza zgłoszeniowego zadania (wypełnia Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego).

1. Złożony formularz jest kompletny i ma wypełnione wszystkie wymagane punkty,
a) TAKb) NIE

(proszą podkreślić właściwą odpowiedź, a następnie, w przypadku odpowiedzi a), przejść do części C karty, a w przypadku odpowiedzi b) - uzasadnić ją)

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

2. Złożony formularz został uzupełniony przez autora propozycji zadania, jest kompletny i ma wypełnione wszystkie wymagane punkty.

a) TAKb)NIE

(proszą podkreślić właściwą odpowiedź, a następnie, w przypadku odpowiedzi a), przejść do części C karty, a w przypadku odpowiedzi b) - uzasadnić ją i przejść do części D karty)

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Data i podpis: Przewodniczącego Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

Część C. Analiza proponowanego zadania (wypełnia merytoryczny departament Urzędu Miejskiego w Białymstoku).

1. Złożony formularz zawiera wszystkie informacje niezbędne do przeprowadzenia analizy,

a) TAKb)NIE

(proszę podkreślić właściwą odpowiedź, a następnie, w przypadku odpowiedzi a), przejść do części C karty, a w przypadku odpowiedzi b) - uzasadnić ją)

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

2. Złożony formularz został uzupełniony przez autorów propozycji zadania i zawiera wszystkie informacje niezbędne do przeprowadzenia analiz.

a) TAKb)NIE

(proszę podkreślić właściwą odpowiedź, a następnie, w przypadku odpowiedzi a), przejść do części C karty, a w przypadku odpowiedzi b) - uzasadnić ją i przejść do części D karty)

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

3. Proponowane zadanie należy do zakresu zadań własnych gminy albo powiatu,
a) TAKb)NIE

(proszę podkreślić właściwą odpowiedź, a następnie - w przypadku odpowiedzi b) -uzasadnić ją i przejść do części D karty).

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

4. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w szczególności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (jeśli taki ma odniesienie do proponowanego zadania).

a) TAKb) NIE

(proszę podkreślić właściwą odpowiedź, a następnie - w przypadku odpowiedzi b) -

uzasadnić ją i przejść do części D karty

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

5. Teren, na którym ma być zlokalizowane proponowane zadanie (punkt ten dotyczy zadania remontowego albo inwestycyjnego, w innych przypadkach należy podkreślić c):

a) stanowi teren, na którym gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na to zadanie,

b) nie stanowi terenu, na którym gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na zgłoszone zadanie,

c) nie dotyczy

(proszę podkreślić właściwą odpowiedź; po udzieleniu odpowiedzi b) albo c) proszę przejść do punktu 10).

6. Teren, na którym ma być zlokalizowane proponowane zadanie (tylko w przypadku zadania remontowego albo inwestycyjnego):

a) jest przeznaczony na sprzedaż (została podjęta stosowna uchwała lub zarządzenie)

b) nie jest przeznaczony na sprzedaż,

(proszą podkreślić właściwą odpowiedź, a następnie - w przypadku odpowiedzi a)- przejść do części D karty)

7. Proponowane zadanie jest przewidziane do uwzględnienia w budżecie miasta Białystok na 2016 r. poza Budżetem Obywatelskim:

a) TAKb) NIE

(proszę podkreślić właściwą odpowiedź, a następnie - w przypadku odpowiedzi a)- przejść do części D karty)

8. Zadanie jest możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego:
a) TAKb)NIE

(proszę podkreślić właściwą odpowiedź, a następnie - w przypadku odpowiedzi b) - uzasadnić ją i przejść do części D karty)

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

9. Opinia o technicznej wykonalności (jeśli dotyczy) proponowanego zadania:

a) pozytywna

b) negatywna

c) nie dotyczy

(proszę podkreślić właściwą odpowiedź, a w przypadku odpowiedzi b) - uzasadnić ją).

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

10. Szacunkowe koszty proponowanego zadania:

a) bez uwag,

b) z uwagami

(proszę podkreślić właściwą odpowiedź, a następnie - w przypadku odpowiedzi b) -proszę wskazać, wykorzystując poniższą tabelę, brakujące lub ile oszacowane pozycje i określić ich skorygowaną wartość oraz podać łączną szacunkową kwotę środków potrzebnych na realizację zadania)

Składowe części zadania

Koszt

1.

2.

3.

4.

5.

Łączna kwota: ……………………… zł

Przewidywane roczne koszty eksploatacji

Koszt

1.

Uwagi ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

11. Opinia o przewidywanych rocznych kosztach eksploatacji proponowanego zadania (o ile wystąpią):

a) pozytywna

b) negatywna

c) nie dotyczy

(proszę podkreślić właściwą odpowiedź, a w przypadku odpowiedzi a) i b) uzasadnić ją).

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

12. Inne okoliczności uniemożliwiające realizację proponowanego zadania:

a) nie są znane w okresie prowadzenia analizy,

b) są znane w okresie prowadzenia analizy

(proszę podkreślić właściwą odpowiedź, a w przypadku odpowiedzi b) opisać te okoliczności i wyjaśnić ich wpływ na realizację zadania).

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

13. Uwagi istotne dla możliwości realizacji proponowanego zadania

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Cześć D. Rekomendacja dotycząca uwzględnienia propozycji zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego na karcie do glosowania:

a) pozytywna

b) negatywna

(proszą podkreślić właściwą odpowiedź, a następnie uzasadnić ją)

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Część E. Potwierdzenie ustaleń i opinii z części C oraz rekomendacji z części D karty analizy zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego na 2015 r.

Białystok, dnia …………….

……………………………………………………………………………………..

pieczęć departamentu Urzędu Miejskiego w Białymstokupieczęć i podpis dyrektora.

departamentu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Część F. Stanowisko Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego dotyczące uwzględnienia na karcie do glosowania propozycji zadania o ID…………… zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego:

a) pozytywne

b) negatywne

(proszę podkreślić przyjęte stanowisko i - w przypadku negatywnego - uzasadnić je)

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Białystok, dnia …………….……..……………………………………………

podpis przewodniczącego Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego


Załącznik Nr 4 do Zasad Budżetu
Obywatelskiego na 2016 rok

Wzór

……………………………………….

(miejsce na pieczęć Urzędu Miejskiego
w Białymstoku)

KARTA DO GŁOSOWANIA
dla mieszkańców Miasta Białegostoku,
na zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok.

Aby oddać ważny głos proszę:

· wybrać maksymalnie 3 zadania z listy zadań osiedlowych dla osiedla swojego zamieszkania,

· wybrać maksymalnie 3 zadania z listy zadań ogólnomiejskich,

· wpisać czytelnie numery identyfikacyjne, tzw. ID, wybranych zadań, w miejscu na karcie do tego przeznaczonym,

· wpisać drukowanymi literami - swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania,

· podpisać zawarte na karcie oświadczenie.

CZĘŚĆ A. ZADANIA OSIEDLOWE

Miejsce na wpisanie numerów identyfikacyjnych wybranych zadań osiedlowych*

Symbol osiedla

Cyfry z numeru ID

Łączna liczba wybranych zadań - słownie …………………………………………………….

*Każde zadanie ma przypisany numer ID składający się z cyfry rzymskiej oraz czterech cyfr. W polu "Symbol osiedla" proszę wpisać cyfrę rzymską osiedla swojego zamieszkania, a następnie - cyfry z numeru ID wybranego zadania


CZĘŚĆ B. ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE

Miejsce na wpisanie numerów identyfikacyjnych wybranych zadań ogólnomiejskich*

Symbol literowy zadania

Cyfry z numeru ID

Łączna liczba wybranych zadań - słownie …………………………………………………….

*Każde zadanie ma przypisany numer ID składający się z cyfry rzymskiej oraz czterech cyfr. W polu "Symbol literowy zadania" proszę wpisać literę B, a następnie - cyfry z numeru ID wybranego zadania

Głos będzie nieważny, jeśli:

· na karcie zostaną wpisane numery identyfikacyjne więcej niż trzech zadań osiedlowych,

· na karcie zostaną wpisane numery identyfikacyjne więcej niż trzech zadań ogólnomiejskich,

· głosujący wykorzysta więcej niż jedną kartę,

· głosujący nie wpisze liczby zadań, na które zagłosował lub liczba zadań będzie niezgodna z ilością wpisanych numerów ID zadań,

· zostaną wpisane numery identyfikacyjne zadań z więcej niż jednego osiedla,

· podany adres zamieszkania nie będzie adresem białostockim,

· imię, nazwisko, adres zamieszkania będą nieczytelne,

· oświadczenie zawarte na karcie do głosowania nie zostanie podpisane,

· karta do głosowania nie zostanie opatrzona pieczęcią Urzędu Miejskiego
w Białymstoku


Imię i nazwisko osoby głosującej (drukowanymi literami)

………………………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania (drukowanymi literami) ………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Oświadczenie

Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką Białegostoku, osiedla (proszę wpisać nazwę osiedla i adres zamieszkania)

…………………………………………………………………………………..…………………………………..……………..

i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego na 2016 r. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(j.t. Dz. U. z 2014 poz. 1182, ze zm.), wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Białegostoku z siedzibą w Białymstoku ul. Słonimska 1.

Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w karcie do głosowania, w tym o zamieszkiwaniu na terenie Białegostoku, są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.

Jestem świadomy(-ma) możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie dostępnych miastu Białystok rejestrów, ewidencji lub innych danych. Jestem również świadomy(-ma) odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń.

Data i podpis osoby głosującej/ w przypadku gdy głosującym jest osoba małoletnia podpis opiekuna prawnego …………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..


Załącznik Nr 5 do Zasad Budżetu
Obywatelskiego na 2016 rok

Zgoda opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej
w głosowaniu na projekty do Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Ja, niżej podpisana/podpisany[2]) …………………………………………………………………. zamieszkała/zamieszkały1) ……………………………………………………………………, oświadczam, że jestem opiekunem prawnym …………………………………………………. zamieszkałej/zamieszkałego1) ………………………………………………………………., oraz że wyrażam zgodę na jej/jego1) udział w głosowaniu na projekty projektu do Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok,

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i małoletniego …………………………………… dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 poz. 1182, ze zm.); wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Białegostoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Słonimska 1.

Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w formularzu, w tym o zamieszkiwaniu na terenie Białegostoku, są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.

Jestem świadomy(-ma) możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie dostępnych miastu Białystok rejestrów, ewidencji lub innych danych. Jestem również świadomy(-ma) odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń.

………………………….......................................................................

DataPodpis opiekuna prawnego


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/98/15
Rady Miasta Białystok
z dnia 25 maja 2015 r.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2016

od 1 lipca
do 15 lipca 2015 r.

Składanie przez mieszkańców propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

od 16 lipca
do 31 sierpnia 2015 r.

Analiza możliwości realizacji zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego przy pomocy karty analizy zadania

do 5 września 2015 r.

Ogłoszenie listy zadań, które poddane zostaną pod konsultacje z mieszkańcami Białegostoku

od 3 października

do 19 października 2015 r.

Głosowanie nad zgłoszonymi propozycjami zadań

do 31 października 2015 r.

Ogłoszenie wyników konsultacji

do 30 listopada 2015 r.

Ewaluacja procesu realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok


[1]) Niewłaściwe skreślić

[2]) Niewłaściwe skreślić

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe