Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/34/2015 Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 26 maja 2015r.

w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Siemiatycze

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 poz.645 poz.1318z 2014 r. poz.379, poz.1072) ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się stypendium Wójta Gminy Siemiatycze dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Siemiatycze.

§ 2. Zasady przyznawania stypendium określa regulamin stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemiatycze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący


Adam Michał Boguszewski


Załącznik do Uchwały Nr V/34/2015
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 26 maja 2015 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Stypendium przyznaje się uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych do ukończenia 20 lat za:

a) wybitne wyniki w nauce,

b) wybitne osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, makroregionalnym lub wojewódzkim.

2. Stypendium przyznaje się uczniom, o których mowa w ust. 1, którzy są mieszkańcami Gminy Siemiatycze, za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym, który kończy się w roku składania wniosków.

3. Stypendium przyznaje się jednorazowo i nie ma ono charakteru socjalnego.

4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia ustala Rada Gminy Siemiatycze w budżecie na dany rok kalendarzowy.

5. Wysokość jednorazowego stypendium nie może przekroczyć 1000,00 zł

6. Dokumentację stypendium stanowią:

a) kompletne wnioski o stypendium,

b) Protokoły posiedzeń komisji stypendialnej.

7. Wzór wniosku o stypendium stanowi załącznik do regulaminu.

§ 2. Kryteria przyznawania stypendium

1. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne wyniki w nauce przysługuje uczniom, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. a), którzy spełniają jeden z niżej wymienionych warunków:

a) są laureatami wojewódzkich konkursów, olimpiad przedmiotowych lub finalistami ogólnopolskich konkursów, olimpiad przedmiotowych organizowanych zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13 poz. 125) i posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 4,75 i więcej,

b) uzyskują znaczące osiągnięcia pozaszkolne (np. posiadają swoje publikacje, wystawy, współpracują z instytucjami naukowymi, biorą udział w konkursach, wyróżniają się wieloletnią działalnością społecznie użyteczną, wolontariatem) i posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 4,75 i więcej.

2. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe przysługuje uczniom, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. b) , którzy:

1) w konkurencjach indywidualnych:

a) zajęli I-VI miejsce w ogólnopolskich zawodach mistrzowskich organizowanych przez odpowiednie związki sportowe lub wygrali eliminacje wojewódzkie w tych zawodach i posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 3,0 i więcej

b) zostali powołani do ogólnopolskiej kadry młodzieżowej w mistrzowskich zawodach międzynarodowych w swojej dyscyplinie sportu i posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 3,5 i więcej lub

c) posiadają klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską, klasę pierwszą lub drugą zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach odpowiednich związków sportowych i posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 3,0 i więcej.

2) w konkurencjach zespołowych:

a) zajęli I-VI miejsce w ogólnopolskich zawodach sportowych organizowanych przez odpowiednie związki sportowe albo wygrali eliminacje wojewódzkie w tych zawodach i posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 3,5 i więcej lub

b) posiadają klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub klasę pierwszą zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach odpowiednich związków sportowych i posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 3,0 i więcej.

3. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje uczniom, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. b), którzy spełniają następujące warunki:

a) uzyskali czołowe miejsca (od I-III) w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu co najmniej ogólnopolskim oraz zwycięstwo w konkursach, przeglądach szczebla wojewódzkiego, festiwalach szczebla wojewódzkiego i posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 4,0 i więcej lub

b) są autorami wydarzeń artystycznych i posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 4,0 i więcej

c) dorobek określony w pkt. a i b poparty powinien być recenzją znanej osobistości ze środowiska artystycznego lub publikacją w piśmie branżowym.

§ 3. Tryb przyznawania stypendium

1. Z wnioskami o przyznanie stypendium mogą występować:

a) dyrektorzy szkół - dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,

b) dyrektorzy szkół - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ich absolwentów,

c) stowarzyszenia, kluby sportowe i artystyczne dla uczniów do nich należących,

d) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,

e) pełnoletni uczniowie.

2. Do wniosku o stypendium należy dołączyć potwierdzone kopie dokumentów wskazujących na szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, artystyczne.

3. Wnioski o stypendium należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Siemiatycze, do dnia 20 września każdego roku.

4. Wnioski niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Wnioski o stypendium rozpatruje Komisja Stypendialna, w składzie:

a) Przedstawiciel Urzędu Gminy,

b) Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół,

c) Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych.

6. Prace Komisji są prowadzone jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej członków.

7. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji po wpłynięciu wniosków.

8. Komisja sporządza listę wniosków zawierających imię i nazwisko uczniów oraz informację o ich osiągnięciach. O kolejności uczniów na liście decydują ich osiągnięcia. Na pierwszym miejscu listy umieszcza się ucznia posiadającego największą liczbę tytułów laureata. W przypadku równej liczby tytułów laureata o kolejności decyduje posiadanie przez ucznia również tytułu finalisty. W przypadku równorzędnych osiągnięć kolejność na liście ustala się od najwyższej średniej ocen. W przypadku równorzędnych osiągnięć decyduje wyższa ocena z zachowania. Stypendium przyznaje się według kolejności ustalonej w niniejszym punkcie do wyczerpania środków.

§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Siemiatycze może przyznać z własnej inicjatywy jednorazową nagrodę w formie rzeczowej lub finansowej po zaopiniowaniu przez Komisję Stypendialną.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Wójt Gminy Siemiatycze.

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe