Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 53/IX/15 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 27 maja 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Burs Szkolnych Nr 1, 2 i 3 w Łomży

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym / Dz.U. z 2013r poz. 595 z późn. zm. / i art. 20p ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty /Dz.U. z 2004r Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Burs Szkolnych Nr 1, 2 i 3 w Łomży, uwzględniające zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb wychowanka oraz lokalnych potrzeb społecznych:

1) odległość bursy od miejsca zamieszkania kandydata - 4 punkty,

2) szczególnie utrudniony dostęp kandydata do komunikacji publicznej - 4 punkty,

3) zamieszkiwanie rodzeństwa kandydata w bursie w chwili złożenia wniosku o przyjęcie do tej bursy - 3 punkty,

4) kandydat rozpoczyna naukę w klasie pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej - 3 punkty.

§ 2. Określa się, w załączniku do niniejszej uchwały, odpowiednio dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1.

§ 3. Kryteria, o których mowa w § 1, brane są pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego łącznie z kryteriami wskazanymi w art. 20p ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o systemie oświaty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomży.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży


Bernadeta Krynicka


Załącznik do Uchwały Nr 53/IX/15
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 maja 2015 r.

1)

……………………………………………

( miejscowość, data)

Oświadczenie

Oświadczam, że odległość do szkoły z miejsca stałego zamieszkania wynosi ………….. km..

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

….............................…………………………

(czytelny podpis składającego oświadczenie)

2)

……………………………………………

( miejscowość, data)

Oświadczenie

Oświadczam, że codzienny dojazd do szkoły z miejsca stałego zamieszkania jest utrudniony z powodu ………………………………….........................................……………… .

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……….................…………………………….

(czytelny podpis składającego oświadczenie)

3)

……………………………………………

( miejscowość, data)

Oświadczenie

Oświadczam, że w roku szkolnym na który prowadzona jest rekrutacja w bursie mieszkać będzie siostra/brat kandydata ………………………………............................................................……………

…………………………………………………………………………..............................…………….

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

.................…………………………………….

(czytelny podpis składającego oświadczenie)

4)

……………………………………………

( miejscowość, data)

Oświadczenie

Oświadczam, że rozpoczynam naukę w klasie pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej …………………………………………..……………………………………………………………..……………………………………………………………………........................................................………

/ pełna nazwa szkoły /

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………................……….

(czytelny podpis składającego oświadczenie)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe