Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miasta Białystok

z dnia 25 maja 2015r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Białostocki Park Naukowo - Technologiczny" oraz nadania Statutu

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 117, poz. 676 i Nr 232, poz. 1378), ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr XI/78/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Białostocki Park Naukowo - Technologiczny" oraz nadania Statutu (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011 r., Nr 136 poz. 1575), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr LX/683/14 Rady Miasta Białystok z dnia 26 maja 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Białostocki Park Naukowo - Technologiczny" oraz nadania Statutu (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 2208).

2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mariusz Krzysztof Gromko


Załącznik do obwieszczenia
Rady Miasta Białystok
z dnia 25 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/78/11

RADY MIASTA BIAŁYSTOK[1])

z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Białostocki Park Naukowo - Technologiczny" oraz nadania Statutu

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h) ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379)[2]) oraz art. 12 ust 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 lipca 2011 roku tworzy się jednostkę budżetową pod nazwą Białostocki Park Naukowo - Technologiczny.

§ 2. Jednostce budżetowej o nazwie Białostocki Park Naukowo - Technologiczny nadaje się Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mariusz Krzysztof Gromko


Załącznik do uchwały Nr XI/78/11
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Statut Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Podstawą działania jest:

1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.);

2) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.);

3) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.);

4) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.);

5) ustawa z dnia 20 grudnia 1997 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236),

6) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielania przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. Nr 70 poz. 604);

7) niniejszy Statut.

§ 2. Siedzibą Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego jest Białystok.

§ 3. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Białystok działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 4. Ilekroć w przepisach statutu używa się określenia:

1) BPN-T - należy przez to rozumieć Białostocki Park Naukowo - Technologiczny;

2) Miasto - należy przez to rozumieć Gminę Miasto Białystok;

3) Dyrektor - należy przez to rozumieć Dyrektora Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego;

4) Prezydent Miasta - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Białegostoku;

5) Skarbnik Miasta - należy przez to rozumieć Skarbnika Miasta Białegostoku;

6) Rada Miejska - należy przez to rozumieć Radę Miejską Białegostoku;

7) Rada Programowa - należy przez to rozumieć Radę Programową Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Rozdział 2.
Przedmiot działania BPN-T

§ 5. 1. Przedmiotem działania BPN-T jest realizacja zadań związanych z rozwojem przedsięwzięć innowacyjnych na terenie miasta Białegostoku.

2. Zakres działania BPN-T obejmuje w szczególności:

1) zapewnienie korzystnych warunków do powstawania lub rozwoju przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną;

2) zapewnienie warunków do świadczenia usług badawczo-rozwojowych;

3) działania na rzecz zwiększania absorpcji innowacji wiedzy w przedsiębiorstwach;

4) inkubowanie nowopowstających firm technologicznych i zapewnienie usług wsparcia dla firm innowacyjnych;

5) rozwój gospodarki opartej na wiedzy m.in. poprzez tworzenie efektywnych powiązań pomiędzy nauką i biznesem;

6) kreowanie i stymulowanie współpracy klastrowej;

7) współpracę z partnerami lokalnymi, regionalnymi oraz międzynarodowymi w zakresie rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych;

8) promocja postaw innowacyjnych i przedsiębiorczości;

9) działania informacyjne, szkoleniowe i doradcze w zakresie promocji innowacyjności i transferu technologii;

10) zarządzanie budynkami BPN-T poprzez wynajem lokali dla firm i instytucji naukowo-badawczych oraz instytucji otoczenia biznesu;

11) obsługę techniczną i administracyjną obiektów, lokali, infrastruktury, wyposażenia i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby przedsięwzięć innowacyjnych;

12) opracowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych w zakresie prowadzonej działalności,

13) pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie działalności statutowej.

Rozdział 3.
Organizacja BPN-T

§ 6. 1. BPN-T kieruje oraz reprezentuje na zewnątrz Dyrektor.

2. Dyrektor działa w zakresie udzielonych przez Prezydenta Miasta pełnomocnictw oraz na podstawie planu finansowego.

3. Dyrektor jest zatrudniany w trybie przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.

§ 7. 1.[3]) Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego oraz komórek organizacyjnych/działów BPN-T.

2. Dyrektor podejmuje decyzje w formie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów, instrukcji oraz poleceń służbowych.

3. Dyrektor jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w BPN-T pracowników.

§ 8. 1. Szczegółową strukturę organizacyjną BPN-T, podział czynności i odpowiedzialności zatrudnionych osób określa w Regulamin Organizacyjny BPN-T.

2. Regulamin organizacyjny BPN-T zatwierdzany jest przez Prezydenta Miasta.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa BPN-T

§ 9. 1. Podstawą gospodarki finansowej BPN-T jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.

2. BPN-T pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta, a uzyskane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu Miasta.

3. Prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej odbywa sie zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej jednostek budżetowych.

4. Prowadzenie sprawozdawczości i innych dokumentów rozliczeniowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami Skarbnika Miasta.

5. BPN-T prowadzi odrębny rachunek bankowy.

6. Majątek znajdujący sie w zasobie BPN-T stanowi własność Miasta Białegostoku.

Rozdział 5.
Rada Programowa BPN-T

§ 10. 1. Rada Programowa BPN-T jest organem o charakterze doradczym.

2. Członków Rady powołuje i odwołuje Prezydent.

3. Zadania oraz sposób powołania i odwołania jej członków określi Regulamin nadany przez Prezydenta.

4. Z tytułu udziału w posiedzeniach Rady członkowie otrzymują wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej 1 kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, ze zm.).

Rozdział 6.
Nadzór nad BPN-T

§ 11. 1. Nadzór nad działalnością BPN-T sprawuje Prezydent Miasta.

2. Prezydent zatwierdza roczny plan rzeczowo-finansowy BPN-T, strukturę i organizację oraz określa kierunki działania BPN-T, a także dokonuje oceny działalności pod kątem wykonywanych zadań.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 12. Zmiany niniejszego statutu są dokonywane na podstawie uchwały Rady Miasta Białegostoku.


[1]) Zmiana wprowadzona uchwałą Nr LX/683/14 Rady Miasta Białystok z dnia 26 maja 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Białostocki Park Naukowo - Technologiczny" oraz nadania Statutu (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 2208).

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1072.

[3]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr LX/683/14 Rady Miasta Białystok z dnia 26 maja 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej "Białostocki Park Naukowo-Technologiczny" oraz nadania Statutu (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 2208).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe