Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/30/15 Rady Gminy Janów

z dnia 22 maja 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ,645 i 1318 oraz z 2014 r. poz.379) oraz art. 211, art. 212 , art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz.532 ) Rada Gminy Janów postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy :

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania bieżące o kwotę 6 180 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 162 191 , w tym :

1) na zadania bieżące -88 191 zł,

2) na zadania majątkowe -74 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 156 011 , w tym:

1) na zadania bieżące- 78 811 zł,

2) na zadania majątkowe - 77 200 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Janów w sprawie budżetu na 2015 rok dotyczący zadań inwestycyjnych na 2015 rok , zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Janów w sprawie budżetu na 2015 rok dotyczący dotacji udzielonych w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych , zgodnie z załacznikiem Nr 4 niniejszej uchwały

§ 4. 1. Budżet po zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetu gminy - 13 088 837 zł tego:

- bieżące w wysokości - 12 313 462

- majątkowe w wysokości - 775 375 zł

2) plan wydatków budżetu gminy - 12 378 377 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 11 348 669

- majątkowe w wysokości - 1 029 708

2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 710 460 zł przeznacza się na spłatę kredytów długoterminowych

§ 5. Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Janów na 2015 rok stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Antoni Rymarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/30/15
Rady Gminy Janów
z dnia 22 maja 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/30/15
Rady Gminy Janów
z dnia 22 maja 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/30/15
Rady Gminy Janów
z dnia 22 maja 2015 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/30/15
Rady Gminy Janów
z dnia 22 maja 2015 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2015 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

60 000

921

92109

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie

220 000

921

92116

Biblioteka w Janowie

80 000

Razem

300000

60 000

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Nazwa zadania

Razem

300000

0

60 000

WYJAŚNIENIE

1. Dotacja podmiotowa dla Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie i Biblioteki - na bieżącą działalność - 300 000zł.

2. Dotacja celowa dla Powiatu Sokólskiego na inwestycje " Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1309B Białousy-Podłubianka-Gnidzin-Rozedranka Stara"


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/30/15
Rady Gminy Janów
z dnia 22 maja 2015 r.

1. Wprowadzono do planu dochodów środki za zajecie pasa drogowego.

2. Wprowadzono do budżetu dochody pochodzące z odsetek od nieterminowych wpłat za ścieki

3. Na podstawie pisma z KBW - wprowadzono do budżetu dotację na wypłatę diet dla osób wchodzacych w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP

4. Na podstawie pisma z PUW - wprowadzono do budżetu dotację na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne

5. Wprowadzono do planu wydatków środki w formie dotacji dla Powiatu Sokólskiego na wspólną inwestycję "Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1309B Białousy- Podłubianka- Gnidzin- Rozedranka Stara". Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia wydatków na inwestycję gminną "Przebudowa drogi gminej Rudawka -Sosnowe Bagno i Rudawka - Ostrynka"

6. Zwiększono wydatki na usługi remontowe dróg gminnych ,a zmniejszono usługi pozostałe.

7. Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne "Zakup sprzętu nagłaśniającego"

8. Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej Sitkowo -Ostra Góra - opracowanie dokumentacji"

9. Zwiększono wydatki na składki PFRON , a zmniejszono na składki ZUS w UG

10. Zwiększono wydatki na usługi zdrowotne w OSP

11. Po pozytywnej opinii Wójta Gminy , zmniejszono rezerwę ogólną.

12. Na wniosek Kierownika GOPS- dokonano przesunięć między rozdziałami w dziale Pomoc Społeczna

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe