Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 55/15 Burmistrza Lipska

z dnia 22 maja 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r

Tekst pierwotny

Burmistrza Lipska
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) oraz § 10 ust. 3 Uchwały Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2015 zarządzam, co nastepuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 30.846 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 45.573 zł oraz zmniejszyć wydatki o 14.727 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu gminy w wysokości - 18.247.192 zł, w tym dochody bieżące 17.398.890 zł i dochody majątkowe 848.302 zł;

2) wydatki budżetu gminy w wysokości - 17.815.728 zł, w tym wydatki bieżące 16.153.417 zł i wydatki majątkowe 1.662.311 zł;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - 2.090.412 zł;

4) nadwyżka budżetu gminy w wysokości - 431.464 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


mgr Lech Łępicki


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 55/15
Burmistrza Lipska
z dnia 22 maja 2015 r.

PLAN DOCHODÓ W BUDŻETU GMINY NA 2015 R.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

14 556,00

4 720,00

19 276,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

13 556,00

4 720,00

18 276,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

13 556,00

4 720,00

18 276,00

Zlecone

13 556,00

4 720,00

18 276,00

801

Oświata i wychowanie

249 230,00

26 126,00

275 356,00

80101

Szkoły podstawowe

27 417,00

11 896,00

39 313,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

11 896,00

11 896,00

Zlecone

0,00

11 896,00

11 896,00

80110

Gimnazja

0,00

14 230,00

14 230,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

14 230,00

14 230,00

Zlecone

0,00

14 230,00

14 230,00

Razem:

18 216 346,00

30 846,00

18 247 192,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 55/15
Burmistrza Lipska
z dnia 22 maja 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 R.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

710

Działalność usługowa

65 000,00

0,00

65 000,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

65 000,00

0,00

65 000,00

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

52 000,00

- 300,00

51 700,00

Własne

52 000,00

- 300,00

51 700,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

0,00

300,00

300,00

Własne

0,00

300,00

300,00

720

Informatyka

129 507,00

0,00

129 507,00

72095

Pozostała działalność

129 507,00

0,00

129 507,00

4307

Zakup usług pozostałych

516,00

3 352,00

3 868,00

Własne

516,00

3 352,00

3 868,00

4309

Zakup usług pozostałych

92,00

591,00

683,00

Własne

92,00

591,00

683,00

4707

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

7 022,00

- 3 352,00

3 670,00

Własne

7 022,00

- 3 352,00

3 670,00

4709

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 239,00

- 591,00

648,00

Własne

1 239,00

- 591,00

648,00

750

Administracja publiczna

2 157 675,00

0,00

2 157 675,00

75011

Urzędy wojewódzkie

223 100,00

0,00

223 100,00

4300

Zakup usług pozostałych

18 077,00

- 1 000,00

17 077,00

Własne

18 077,00

- 1 000,00

17 077,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

1 000,00

2 000,00

Własne

1 000,00

1 000,00

2 000,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

20 000,00

0,00

20 000,00

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

4 000,00

- 1 500,00

2 500,00

Własne

4 000,00

- 1 500,00

2 500,00

4190

Nagrody konkursowe

0,00

1 500,00

1 500,00

Własne

0,00

1 500,00

1 500,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

14 556,00

4 720,00

19 276,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

13 556,00

4 720,00

18 276,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

5 320,00

4 689,00

10 009,00

Zlecone

5 320,00

4 689,00

10 009,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

543,00

16,00

559,00

Zlecone

543,00

16,00

559,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

33,00

- 6,00

27,00

Zlecone

33,00

- 6,00

27,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 159,00

90,00

3 249,00

Zlecone

3 159,00

90,00

3 249,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 751,00

527,00

4 278,00

Zlecone

3 751,00

527,00

4 278,00

4300

Zakup usług pozostałych

450,00

- 450,00

0,00

Zlecone

450,00

- 450,00

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

300,00

- 146,00

154,00

Zlecone

300,00

- 146,00

154,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

613 800,00

0,00

613 800,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

604 200,00

0,00

604 200,00

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

1 000,00

- 1 000,00

0,00

Własne

1 000,00

- 1 000,00

0,00

4190

Nagrody konkursowe

0,00

1 000,00

1 000,00

Własne

0,00

1 000,00

1 000,00

75495

Pozostała działalność

5 500,00

0,00

5 500,00

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

500,00

- 500,00

0,00

Własne

500,00

- 500,00

0,00

4190

Nagrody konkursowe

0,00

500,00

500,00

Własne

0,00

500,00

500,00

801

Oświata i wychowanie

6 139 124,00

26 126,00

6 165 250,00

80101

Szkoły podstawowe

2 716 406,00

12 908,00

2 729 314,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

156 400,00

- 688,00

155 712,00

Własne

156 400,00

- 688,00

155 712,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

118 500,00

1 700,00

120 200,00

Własne

118 500,00

1 700,00

120 200,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4 800,00

11 896,00

16 696,00

Zlecone

0,00

11 896,00

11 896,00

80104

Przedszkola

657 409,00

- 795,00

656 614,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

27 800,00

- 795,00

27 005,00

Własne

27 800,00

- 795,00

27 005,00

80110

Gimnazja

1 588 604,00

14 599,00

1 603 203,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

93 600,00

- 1 328,00

92 272,00

Własne

93 600,00

- 1 328,00

92 272,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

45 250,00

1 697,00

46 947,00

Własne

45 250,00

1 697,00

46 947,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

7 700,00

14 230,00

21 930,00

Zlecone

0,00

14 230,00

14 230,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

155 285,00

- 586,00

154 699,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 000,00

- 586,00

3 414,00

Własne

4 000,00

- 586,00

3 414,00

80195

Pozostała działalność

108 553,00

0,00

108 553,00

4190

Nagrody konkursowe

0,00

1 200,00

1 200,00

Własne

0,00

1 200,00

1 200,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 510,00

- 1 200,00

7 310,00

Własne

8 510,00

- 1 200,00

7 310,00

4300

Zakup usług pozostałych

33 143,00

- 300,00

32 843,00

Własne

33 143,00

- 300,00

32 843,00

4410

Podróże służbowe krajowe

400,00

300,00

700,00

Własne

400,00

300,00

700,00

851

Ochrona zdrowia

125 580,00

0,00

125 580,00

85153

Zwalczanie narkomanii

3 800,00

0,00

3 800,00

4190

Nagrody konkursowe

0,00

135,00

135,00

Własne

0,00

135,00

135,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

800,00

- 135,00

665,00

Własne

800,00

- 135,00

665,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

68 280,00

0,00

68 280,00

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

500,00

- 500,00

0,00

Własne

500,00

- 500,00

0,00

4190

Nagrody konkursowe

0,00

500,00

500,00

Własne

0,00

500,00

500,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

599 000,00

0,00

599 000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

484 000,00

350,00

484 350,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

350,00

350,00

Własne

0,00

350,00

350,00

92195

Pozostała działalność

1 000,00

- 350,00

650,00

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

1 000,00

- 350,00

650,00

Własne

1 000,00

- 350,00

650,00

Razem:

17 784 882,00

30 846,00

17 815 728,00


Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadzono przyznane dotacje: na organizację wyborów Prezydenta RP 4.720 zł i na zakup podręczników uczniom w szkołach podstawowych 11.896 zł i w gimnazjum 14.230 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono przyznane dotacje. Dokonano przesunięć w ramach działów, zgodnie z potrzebami. Na organizację wyborów Prezydenta RP dokonano przesunięcia wydatków o 602 zł. W związku z realizacją projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część, II administracja samorządowa" w ramach RPO dokonano przesunięcia wydatków o 3.943 zł. Dokonano przesunięcia w Działalności usługowej o 300 zł, w Administracji publicznej o 2.500 zł i w Bezpieczeństwie publicznym i ochronie p.poż. 1.500 zł. Dokonano przesunięcia wydatków w Oświacie i wychowaniu o 4.897 zł, a w Ochronie zdrowia o 635 zł. Dokonano także przesunięcia wydatków w Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego o 350 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe