Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/66/2015 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 25 maja 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U.
z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.[1])) oraz art. 211 w związku z art. 212 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/20/2015 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia
16 lutego 2015 r. poz. 473 z późn. zm.[3])) w § 12 dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 54.300.000 zł".

udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 4.400.000 zł".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku


Marian Czesław Szamatowicz


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 1072

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532

[3]) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 878, poz. 1384, poz. 1385

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe