Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/96/15 Rady Miasta Białystok

z dnia 25 maja 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238 i 532) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 i Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz.228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz.1312, z 2001r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 oraz z 2009r. Nr 31, poz. 206) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.412.056.278 zł, w tym dochody bieżące - 1.283.706.839 zł i dochody majątkowe - 128.349.439 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.076.537.925 zł;

2) dochody budżetu powiatu w wysokości 335.518.353 zł.

§ 2. Ustala się:

1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.494.523.944 zł, w tym wydatki bieżące - 1.249.900.147 zł i wydatki majątkowe - 244.623.797 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.101.641.937 zł,

b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 392.882.007 zł.

2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 64.538.121 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 82.467.666 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie - 82.467.666 zł;

2) przychody budżetu w wysokości 119.350.487 zł, rozchody w wysokości 36.882.821 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 18.614.469 zł, koszty - 18.579.969 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 27.911.344 zł, wydatki - 27.911.344 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się:

1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 40.153.036 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 16.573.536 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 17.589.500 zł,

c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 5.990.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,

2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 87.856.461 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 30.583.685 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 57.272.776 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mariusz Krzysztof Gromko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/96/15
Rady Miasta Białystok
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów na 2015 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/96/15
Rady Miasta Białystok
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków na 2015 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/96/15
Rady Miasta Białystok
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 ujęte w planie wydatków budżetowych


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/96/15
Rady Miasta Białystok
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2015 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/96/15
Rady Miasta Białystok
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Przychody i rozchody w 2015 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/96/15
Rady Miasta Białystok
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/96/15
Rady Miasta Białystok
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IX/96/15
Rady Miasta Białystok
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2015 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe