Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 22.2015 Wójta Gminy Szudziałowo

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
( Dz. U. z 2013 r. poz, 885, 938, 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szudziałowo za 2014 rok składające się z załączników do niniejszego zarządzenia:

1) Załącznik Nr 1 - z wykonania dochodów budżetowych,

2) Załącznik Nr 2 - z wykonania wydatków budżetowych,

3) Załącznik Nr 3 - część opisową z przebiegu realizacji budżetu.

§ 2. Sprawozdanie przedstawia się Radzie Gminy Szudziałowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WÓJT


Tadeusz Tokarewicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22.2015
Wójta Gminy Szudziałowo
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22.2015
Wójta Gminy Szudziałowo
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 22.2015
Wójta Gminy Szudziałowo
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Opisówka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe