Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Miastkowo

z dnia 27 maja 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593; z 2015 r., poz. 87, poz. 122) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanych przez właściciela nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dopuszcza się składanie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Dokumenty w formie elektronicznej należy przesyłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej udostępnianej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.

3. Deklaracje składane w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP, będącym odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego, potwierdzającym tożsamość obywatela w systemie ePUAP.

4. Akceptowalne formaty: DOC, RTF, ODT, XLS, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF.

5. Układ informacyjny i powiązań złożonych informacji: jak w załączniku do uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr II/15/2014 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r., poz. 21).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jacek Banach


Załącznik do Uchwały Nr V/28/2015
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 27 maja 2015 r.

WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe