Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 55/VII/2015 Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych powiatu augustowskiego w 2015 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31 ust. l i 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011r. Nr 208, poz. 1240) Rada Powiatu w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych powiatu augustowskiego, w przypadku:

1) usunięcia roweru wodnego lub skutera wodnego - 54 zł oraz za każdą rozpoczętą dobę jego przechowywania - 18 zł;

2) usunięcia poduszkowca - 106 zł oraz za każdą rozpoczętą dobę jego przechowywania - 34 zł;

3) usunięcia statku o długości kadłuba do 10 m - 128 zł oraz za każdą rozpoczętą dobę jego przechowywania - 54 zł;

4) usunięcia statku o długości kadłuba do 20 m - 159 zł oraz za każdą rozpoczętą dobę jego przechowywania - 106 zł;

5) usunięcia statku o długości kadłuba powyżej 20 m - 211 zł oraz za każdą rozpoczętą dobę jego przechowywania - 159 zł.

§ 2. Traci moc uchwała nr 217/XXXIII/2014 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 19 maja 2014 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Andrzej Sobolewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe