Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/49/15 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie zapłaty podatków instrumentem płatniczym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594, poz.645, poz.1318; z 2014 r. poz.379, poz.1072) oraz art. 61a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz.749, poz.848, poz.1101, poz.1342, poz.152; z 2013r. poz.35, poz.985, poz.1027, poz.1036, poz.1145, poz.1149, poz.1289, poz.1313; z 2014 r. poz.183, poz.567, poz.915, poz.1171, poz.1215, poz.1328, poz.1644; z 2015r. poz.211) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dopuszcza się zapłatę podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Augustów instrumentem płatniczym w postaci karty płatniczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie


Filip Jerzy Chodkiewicz


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 61a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, rada gminy może w drodze uchwały dopuścić zapłatę podatków stanowiących dochód gminy kartą płatniczą. W myśl art. 3 ust. 3 Ordynacji podatkowej przez podatek rozumie się również między innymi raty podatków, opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe. Podjęcie projektu niniejszej uchwały umożliwi dokonywanie płatności kartą płatniczą między innymi podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za posiadanie psa, opłaty skarbowej. Możliwość zapłaty podatków i opłat lokalnych kartą płatniczą uzupełni katalog istniejących sposobów regulowania zobowiązań wobec miasta takich jak zapłata gotówką w kasie urzędu, opłaty gotówką na poczcie oraz bezgotówkowo na podstawie polecenia przelewu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe