Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/62/15 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie pozbawienia odcinka drogi gminej kategorii drogi gminnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594, poz.645, poz.1318; z 2014 r. poz.379, poz.1072) oraz art.10 ust. 1 - 3 w zw. z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.260, poz.843, poz.1446, poz.1543; z 2014 r. poz.659, poz.1310) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Pozbawia się drogę gminną (bez nadanego numeru) na odcinku od ronda NSZZ "Solidarność" poprzez ul. Joachima Chreptowicza, ul. Karola Brzostowskiego do ul. 29 Listopada włącznie dotychczasowej kategorii drogi gminnej w celu zaliczenia jej do kategorii drogi krajowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczacy Rady Miejskiej


Filip Jerzy Chodkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe