Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/71/15 Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród Burmistrza Sokółki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423, z 2015 r. poz. 337) Rada Miejska w Sokółce uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki i tryb przyznawania nagród Burmistrza Sokółki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury zgodnie z Regulaminem przyznawania nagród, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/71/15
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 28 maja 2015 r.

REGULAMIN
przyznawania nagród Burmistrza Sokółki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

I. Cel, charakter i formy nagród:

1. Nagrody przyznawane są corocznie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

2. Nagrody są przyznawane uczniom bez względu na miejsce zamieszkania, uczęszczającym do szkół: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, funkcjonujących na terenie Gminy Sokółka lub osobom dorosłym zamieszkałym na terenie Gminy Sokółka, których uzdolnienia realizowane są na rzecz Gminy Sokółka.

3. Nagroda może być przyznana w różnorodnych dziedzinach twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, a w szczególności:

1) fotografia,

2) literatura,

3) malarstwo,

4) muzyka,

5) rzeźba,

6) sztuka estradowa,

7) sztuka filmowa,

8) sztuka wizualna,

9) taniec,

10) teatr,

11) tkactwo.

II. Kryteria przyznawania nagrody:

Nagrodę może otrzymać uczeń lub osoba dorosła, która wyróżnia się zdolnościami artystycznymi, odnosi sukcesy na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym.

III. Zgłaszanie kandydatów do nagrody:

1. Kandydatów do nagrody zgłaszają:

1) szkoły funkcjonujące na terenie Gminy Sokółka,

2) instytucje kultury,

3) organizacje pozarządowe i inne podmioty działające w sferze kultury,

4) Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Zdrowotnej i Sportu Rady Miejskiej w Sokółce.

2. Wnioski o przyznanie nagrody składa się do Burmistrza Sokółki, w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, w terminie ustalonym przez Burmistrza Sokółki, w godzinach pracy urzędu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury".

3. Wysokość środków na nagrody określana jest corocznie w budżecie Gminy Sokółka.

4. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

1) dane podmiotu zgłaszającego kandydaturę (nazwa, adres, telefon, e-mail), imiona i nazwiska oraz funkcje osób typujących kandydata,

2) informacje o typowanym kandydacie: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania i telefon kontaktowy, w przypadku ucznia - nazwę szkoły, do której uczęszcza kandydat, opis osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu i ochrony kultury, jakie odniósł kandydat w okresie ostatnich dwóch lat,

3) załączniki (np.: opinie podpisane przez podmiot opiniujący, kopie dyplomów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata, zaświadczenia, zdjęcia na papierze lub w wersji elektronicznej, płyty, publikacje, recenzje, filmy, rekomendacje podmiotu prowadzącego działalność w dziedzinie zgłoszonej przez kandydata, inne dokumenty),

4) podpis wnioskodawcy (pieczątka i podpis statutowych władz podmiotu zgłaszającego);

5) wnioski należy składać dla każdego kandydata osobno, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni, od dnia doręczenia wezwania do usunięcia braków.

6. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

1) złożenia po terminie,

2) cofnięcia przez wnioskodawcę,

3) rezygnacji kandydata,

4) braków formalnych, jeśli nie usunięto ich w odpowiednim terminie.

IV. Zasady i tryb przyznawania nagrody:

1) nagrody przyznaje się systemem konkursowym, w oparciu o złożone wnioski, spełniające wymogi określone w punkcie III regulaminu,

2) nagrody będą wręczane raz w roku, w terminie ustalonym przez Burmistrza Sokółki, podczas uroczystości gminnych lub podczas uroczystości w placówkach kultury, oświaty,

3) Burmistrz Sokółki w drodze zarządzenia, powierzy przeprowadzenie postępowania konkursowego, zaopiniowanie wniosków, w tym podanie propozycji wysokości nagród, powołanej przez siebie komisji ds. Nagród Burmistrza Sokółki za osiągnięcia w dziedzinie artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,

4) po zakończeniu prac przewodniczący komisji, przedłoży Burmistrzowi Sokółki zaopiniowane wnioski i kandydatury do nagrody oraz propozycje wysokości nagród,

5) wysokość nagrody i liczbę osób nagrodzonych ustala Burmistrz Sokółki, którego decyzje są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej,

6) o podjętych decyzjach wnioskodawcy powiadomieni będą pisemnie,

7) informacja o przyznanych nagrodach oraz ich wysokości zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sokółce- www.sokolka.pl,

8) wysokość nagrody będzie pomniejszona o potrącenia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

9) nagroda wypłacana będzie przelewem na konto bankowe osoby nagrodzonej lub wskazane przez nią inne konto w przypadku jej pełnoletności, lub w sytuacji, gdy nagrodzony będzie osobą niepełnoletnią na konto bankowe rodziców lub prawnych opiekunów,

10) kandydat upoważnia Burmistrza Sokółki do bezpłatnego wykorzystania nadesłanych zdjęć i innych materiałów w działaniach promocyjnych i informacyjnych, dotyczących przyznania nagrody i ponosi on odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich w sprawie praw do dysponowania nadesłanymi materiałami,

11) kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych we wniosku do celów przeprowadzenia procedury przyznawania nagród,

12) złożenie na wniosku o przyznanie nagrody podpisu przez kandydata, oznacza akceptację postanowień i zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/71/15
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 28 maja 2015 r.

Wniosek
o przyznanie Nagrody Burmistrza Sokółki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu i ochrony kultury
w roku …..............................................

1. Informacja o podmiocie zgłaszającym kandydaturę do nagrody:

Nazwa podmiotu:

Adres:

..........................................................................................................................................................................

Telefon i e-mail:

..........................................................................................................................................................................

Imiona i nazwiska, funkcje członków instytucji zgłaszającej kandydata:

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Forma kontaktu (telefon, e-mail) z instytucją zgłaszającą kandydata:

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

2. Informacje o kandydacie zgłaszanym do nagrody:

Imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia:

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Adres zamieszkania i telefon kontaktowy:

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza kandydat (jeżeli jest uczniem):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Opis osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu i ochrony kultury, jakie odniósł kandydat w okresie ostatnich dwóch lat:

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

3. Załączniki (proszę wymienić):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................

Miejsce, data

.............................................................................

Podpis i pieczątka podmiotu zgłaszającego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury przyznania nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 29 sieprnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz akceptuję postanowienia Regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

..........................................................

Miejsce, data

.................................................................................

Czytelny podpis pełnoletniego kandydata

4. Część wypełniana przez Komisję ds. nagród za osiagnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Ocena wniosku dokonana przez Komisję oraz propozycja wysokości nagrody:

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Data, czytelne podpisy członków Komisji ds. nagród za osiagnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

Decyzja Burmistrza Sokółki:

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

...............................................

Miejsce, data

...................................................................

Podpis Burmistrza

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe