Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/27/15 Rady Gminy Grodzisk

z dnia 29 maja 2015r.

w sprawie w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodzisk

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122) Rada Gminy Grodzisk uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/81/12 Rady Gminy Grodzisk z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodzisk (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 494) zmienionego uchwałą Nr XX/105/13 28 Rady Gminy Grodzisk z dnia 27 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodzisk (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2836) § 13 ust1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

a) szkło, papier, tektura - 1 raz na kwartał,

b) plastik, metal, opakowania wielomateriałowe - 1 raz na dwa miesiące";

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grodzisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2015 r.

Przewodniczący Rady


Izabela Nowak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe