Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/28/15 Rady Gminy Grodzisk

z dnia 29 maja 2015r.

w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grodzisk

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art.6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz.1399, poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz.122) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/106/13 Rady Gminy Grodzisk z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grodzisk (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2837) § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1) zmieszane odpady komunalne - 1 raz w miesiącu,

2) szkło, papier i tektura - 1 raz na kwartał,

3) plastik, metal, opakowania wielomateriałowe - 1 raz na dwa miesiące;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2015 roku.

Przewodniczący Rady


Izabela Nowak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe