Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/29/15 Rady Gminy Grodzisk

z dnia 29 maja 2015r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122) Rada Gminy Grodzisk uchwala, co następuje:

§ 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy uiszczają w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminach:

1) za I kwartał w terminie do dnia 15 marca każdego roku,

2) za II kwartał w terminie do dnia 15 maja każdego roku,

3) za III kwartał w terminie do dnia 15 września każdego roku,

4) za IV kwartał w terminie do dnia 15 listopada każdego roku,

§ 2. Opłatę, o której mowa w § 1 uiszcza się bez wezwania, z góry, w drodze inkasa, w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grodzisk.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XX/107/13 Rady Gminy Grodzisk z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2838).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2015 r.

Przewodniczący Rady


Izabela Nowak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe