Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/30/15 Rady Gminy Grodzisk

z dnia 29 maja 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 6k ust. 1 pkt 1 , ust. 2 a i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122) Rada Gminy Grodzisk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w liczbie mniejszej lub równej 5 osób dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 2 ust.1 lub ust. 2.

2. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w liczbie powyżej 5 osób dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego według stawki określonej w § 2 ust 3 lub 4.

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 ust. 1 uchwały w wysokości 8,00 zł od jednego mieszkańca.

2. Ustala wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 15,00 zł.

3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 45,00 od jednego gospodarstwa domowego.

4. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w ust. 3, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 90,00 od jednego gospodarstwa domowego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grodzisk.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXII/118/13 Rady Gminy Grodzisk z dnia 28 października 2013 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3861).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2015 r.

Przewodniczący Rady


Izabela Nowak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe