Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/71/15 Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 29 maja 2015r.

w sprawie przyjęcia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 654, poz. 1318 i Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 19 c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1138, poz. 1146) Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Sławomir Jan Maciejewski


Załącznik do Uchwały Nr IX/71/15
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe