Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/33/2015 Rady Mejskiej w Suchowoli

z dnia 25 maja 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2015r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 58.260,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 966.813,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 908.553,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów - 21.990.785,00 zł

a) dochody bieżące - 21.253.105,00 zł

b) dochody majątkowe - 737.680,00 zł

2) plan wydatków - 20.170.379,00 zł

a) wydatki bieżące - 19.493.717,00 zł

b) wydatki majątkowe - 676.662,00zł Nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 1.820.406,00 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 5. Objaśnienia do Uchwały stanowi Załącznik Nr 3.

§ 6. Wprowadza się zmiany w Załączniku "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/33/2015
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 25 maja 2015 r.

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

926

Kultura fizyczna

0,00

50 000,00

50 000,00

92601

Obiekty sportowe

0,00

50 000,00

50 000,00

6630

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

50 000,00

50 000,00

Razem:

19 187 752,00

50 000,00

19 237 752,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

23 770,00

8 260,00

32 030,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

22 489,00

8 260,00

30 749,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

22 489,00

8 260,00

30 749,00

Razem:

2 744 773,00

8 260,00

2 753 033,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/33/2015
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 25 maja 2015 r.

Rodzaj: Porozumienia z JST

Razem:

20 398,00

0,00

20 398,00

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

286 970,00

451 525,00

738 495,00

60016

Drogi publiczne gminne

286 970,00

451 525,00

738 495,00

4270

Zakup usług remontowych

100 000,00

92 972,00

192 972,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

358 553,00

358 553,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 396 146,00

125 000,00

1 521 146,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 348 252,00

125 000,00

1 473 252,00

4480

Podatek od nieruchomości

1 325 052,00

125 000,00

1 450 052,00

757

Obsługa długu publicznego

225 000,00

75 000,00

300 000,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

225 000,00

75 000,00

300 000,00

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

225 000,00

75 000,00

300 000,00

801

Oświata i wychowanie

7 745 331,00

207 028,00

7 952 359,00

80101

Szkoły podstawowe

3 969 422,00

157 028,00

4 126 450,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 380 126,00

157 028,00

2 537 154,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

738 000,00

50 000,00

788 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

644 000,00

50 000,00

694 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 221 718,00

100 000,00

1 321 718,00

90095

Pozostała działalność

159 287,00

100 000,00

259 287,00

4300

Zakup usług pozostałych

121 287,00

100 000,00

221 287,00

926

Kultura fizyczna

1 095 453,00

- 908 553,00

186 900,00

92601

Obiekty sportowe

1 068 553,00

- 908 553,00

160 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 068 553,00

- 908 553,00

160 000,00

Razem:

17 346 948,00

50 000,00

17 396 948,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

23 770,00

8 260,00

32 030,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

22 489,00

8 260,00

30 749,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

8 260,00

8 260,00

16 520,00

Razem:

2 744 773,00

8 260,00

2 753 033,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/33/2015
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 25 maja 2015 r.

Objaśnienia

W dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 8.260,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 maja 2015 r.

W dziale 926 "Kultura fizyczna" zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 50.000,00 zł na zadanie pn.: "Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne lekkoatletyczne przy Zespole Szkół w Suchowoli. Środki pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Pismo Nr EST-II.512.1.2015 Województwa Podlaskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.). Realizację zadania przewiduje się w latach 2015 - 2016. Na w/w zadanie dofinansowanie na 2016 r wynosi 338.000,00 zł.

Dokonano zmian w załączniku "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku" w poz. 2 "Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne lekkoatletyczne przy Zespole Szkół w Suchowoli". Realizację zadania przewiduje się na lata 2015 - 2016, dlatego zmniejszono również wydatki inwestycyjne na 2015 rok o kwotę 958.553,00 zł. Kwotę 600.000,00 zł z w/w zadania przenosi się na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- dowożenie uczniów - 50.000,00 zł,

- oświetlenie uliczne - 100.000,00 zł,

- odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2015 roku - 50.000,00 zł,

- bieżące utrzymanie dróg - 92.972,00 zł,

- wydatki szkolne - 157.028,00 zł,

- opłacenie podatku od nieruchomości za własne budynki i grunty Gminy Suchowola - 150.000,00 zł.

Wydatki majątkowe na drogi gminne - 358.553,00 zł.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/33/2015
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 25 maja 2015 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 r.

L.p

Rozdział

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

Rok rozp. - zakoń.

Wartość nakładów ogółem

Środki poniesione

do 31.12.2014 r.

Środki

wynikające

z planu na 2015 r.

- ogółem

w tym:

Środki pozab.

Planowane do pozyskania z

funduszy unijnych

i innych źródeł

środki własne budżetowe

Kredyty długoterminowe

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

72095

Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - Część II - Administracja Samorządowa"

2014-2015

105.901,00

44.392,00

61.509,00

61.509,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

92601

Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne lekkoatletyczne przy ZS w Suchowoli, w tym:

2015-2016

1.324.497,00

0,00

160.000,00

110.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

- dokumentacja

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- nadzór

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

75412

Agregat wysokościeniowy AWP - 40/40 (gaśniczo - wodno - piankowy) dla OSP Wólka

2015

19.000,00

0,00

19.000,00

8.200,00

0,00

0,00

10.800,00

0,00

4.

90005

Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Suchowola

2015

24.600,00

0,00

24.600,00

24.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

60016

Przebudowa drogi gminnej

2015

358.553,00

0,00

358.553,00

358.553,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RAZEM

1.832.551,00

44.392,00

623.662,00

562.862,00

0,00

50.000,00

10.800,00

0,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe