Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 98/15 Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i § 11 pkt 3 uchwały Nr III/11/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na 2015 rok - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zwiększyć dochody o kwotę 121 559,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 130 521,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 8 962,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 65 343 733,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 57 681 051,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 662 682,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 71 290 689,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 56 692 895,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 597 794,00 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo


mgr Dariusz Latarowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 98/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 28 maja 2015 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok - zmiany

Rodzaj: zadania zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

0,00

121 559,00

121 559,00

80101

Szkoły podstawowe

0,00

76 097,00

76 097,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

76 097,00

76 097,00

80110

Gimnazja

0,00

45 462,00

45 462,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

45 462,00

45 462,00

Razem:

6 021 430,00

121 559,00

6 142 989,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 98/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 28 maja 2015 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

851

Ochrona zdrowia

457 600,00

0,00

457 600,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

437 600,00

0,00

437 600,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

67 600,00

- 4 800,00

62 800,00

4300

Zakup usług pozostałych

66 559,00

4 044,00

70 603,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

0,00

756,00

756,00

852

Pomoc społeczna

5 382 437,00

0,00

5 382 437,00

85203

Ośrodki wsparcia

137 323,00

0,00

137 323,00

4300

Zakup usług pozostałych

4 940,00

- 540,00

4 400,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

0,00

540,00

540,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

30 041,00

0,00

30 041,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

- 288,00

712,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

0,00

288,00

288,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

1 891 066,00

0,00

1 891 066,00

4300

Zakup usług pozostałych

18 200,00

- 864,00

17 336,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

0,00

864,00

864,00

Razem:

65 087 179,00

0,00

65 087 179,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

80 115,00

0,00

80 115,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

71 441,00

0,00

71 441,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

22 561,00

850,00

23 411,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 420,00

- 850,00

5 570,00

801

Oświata i wychowanie

0,00

121 559,00

121 559,00

80101

Szkoły podstawowe

0,00

76 097,00

76 097,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00

76 097,00

76 097,00

80110

Gimnazja

0,00

45 462,00

45 462,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00

45 462,00

45 462,00

852

Pomoc społeczna

5 755 416,00

0,00

5 755 416,00

85203

Ośrodki wsparcia

408 000,00

0,00

408 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 070,00

- 864,00

4 206,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

0,00

864,00

864,00

Razem:

6 021 430,00

121 559,00

6 142 989,00


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 98/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 28 maja 2015 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 121 559,00 zł (zwiększenie) są następujące:

1) rozdział 80101 § 2010 - 76 097,00 zł i rozdział 80110 § 2010 - 45 462,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 07.05.2015 r. - pismo Nr FB-II. 3111.155.2015.BB zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 121 559,00 zł na zadanie zlecone.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 121 559,00 zł są następujące:

1) rozdział 80101 § 4240 - 76 097,00 zł i rozdział 80110 § 4240 - 45 462,00 zł - zwiększa się plan wydatków o kwotę 121 559,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z następującym wyszczególnieniem:

a) SP Nr 1 przy ZSM Nr 1 w Grajewie - rozdz. 80101 - 17 500,00 zł,

b) SP Nr 2 przy ZSM Nr 2 w Grajewie - rozdz. 80101 - 27 803,00 zł,

c) SP Nr 4 przy ZSM Nr 3 w Grajewie - rozdz. 80101 - 30 794,00 zł,

d) PG Nr 1 przy ZSM Nr 1 w Grajewie - rozdz. 80110 - 9 128,00 zł,

e) PG Nr 2 przy ZSM Nr 2 w Grajewie - rozdz. 80110 - 15 505,00 zł,

f) PG Nr 3 przy ZSM Nr 3 w Grajewie - rozdz. 80110 - 20 829,00 zł.

§ 3. 1. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 8 962,00 zł jest następujące:

1) przesuwa się kwotę 850,00 zł w rozdz. 75107 z § 4210 do § 4170 z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe - wybory Prezydenta RP zarządzone na 24.05.2015 r. (II tura),

2) MOPS (Klub Zdrowie i Trzeźwość) - dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 4 800,00 zł w rozdz. 85154 z § 4170 do § 4300 z przeznaczeniem na wykonanie usług porządkowych na terenie Klubu,

3) MOPS - dokonuje się przesunięcia środków na kwotę łączną 3 312,00 zł w rozdz. 85154 z § 4300 - 756,00 zł do § 4520 - 756,00 zł, w rozdz. ŚDS 85203 § 4300 - 864,00 zł do § 4520 - 864,00 zł, w rozdz. DDP 85203 § 4300 - 540,00 zł do § 4520 - 540,00 zł, w rozdz. 85212 § 4300 - 288,00 zł do § 4520 - 288,00 zł, w rozdz. 85219 § 4300 - 864,00 zł do § 4520 - 864,00 zł z przeznaczeniem na regulowanie opłat na rzecz jst za odpady komunalne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe