reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 33.2015 Wójta Gminy Czyże

z dnia 29 maja 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532) zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków o 12 354 zł oraz dokonać zmian w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem 7 289 321 zł w tym:

a) dochody bieżące - 6 152 366

b) dochody majątkowe - 1 136 955 zł.

2. Wydatki budżetowe ogółem 7 491 321 zł w tym:

a) wydatki bieżące - 5 729 043

b) wydatki majątkowe -1 762 278 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 202 000 zł zostanie pokryty w całości środkami wolnymi z lat ubiegłych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Jerzy Wasiluk


Załącznik do Zarządzenia Nr 33.2015
Wójta Gminy Czyże
z dnia 29 maja 2015 r.

ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW

Rodzaj zadania:Poroz. z JST

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

majątkowe

majątkowe

razem:

650 843,00

0,00

0,00

650 843,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Rodzaj zadania:Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

852

Pomoc społeczna

116 215,00

0,00

490,00

116 705,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

1 000,00

0,00

490,00

1 490,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

1 000,00

0,00

490,00

1 490,00

bieżące

razem:

5 210 621,00

0,00

490,00

5 211 111,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

36 870,00

0,00

0,00

36 870,00

majątkowe

majątkowe

razem:

486 112,00

0,00

0,00

486 112,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

399 201,00

0,00

0,00

399 201,00

Rodzaj zadania:Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

14 299,00

0,00

6 000,00

20 299,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

13 859,00

0,00

6 000,00

19 859,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

13 859,00

0,00

6 000,00

19 859,00

801

Oświata i wychowanie

0,00

0,00

5 864,00

5 864,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

80101

Szkoły podstawowe

0,00

0,00

3 538,00

3 538,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

0,00

3 538,00

3 538,00

80110

Gimnazja

0,00

0,00

2 326,00

2 326,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

0,00

2 326,00

2 326,00

bieżące

razem:

929 391,00

0,00

11 864,00

941 255,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem:

7 276 967,00

0,00

12 354,00

7 289 321,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

436 071,00

0,00

0,00

436 071,00

1. Na podstawie pism Nr FB-II.3111.148.2015.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852 na kwotę 490 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne

2. Na podstawie pisma od Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.155.2015.BB wprowadzono do budżetu plan dotacji celowej na zadanie zlecone w kwocie 5 864,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe z podziałem na szkoły podstawowe - 3 538,00 zł i gimnazja - 2 326,00 zł.

3. W związku z pismem Nr DBŁ.3101-3-4/27/15 z Krajowego Biura Wyborczego zwiększono plan dotacji celowej w wysokości 6 000 zł na wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych związanych z II turą wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Zwiększenie planu wydatków
oraz dokonanie zmian w ich planie

Rodzaj:Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

1 211 963,00

0,00

1 211 963,00

75011

Urzędy wojewódzkie

108 059,00

0,00

108 059,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

15 200,00

- 1 500,00

13 700,00

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

1 000,00

1 500,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

300,00

500,00

800,00

801

Oświata i wychowanie

2 383 407,00

0,00

2 383 407,00

80101

Szkoły podstawowe

1 472 267,00

5 894,00

1 478 161,00

4260

Zakup energii

8 000,00

6 000,00

14 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

700,00

- 106,00

594,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

443 971,00

- 6 000,00

437 971,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 200,00

- 6 000,00

9 200,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

95 805,00

106,00

95 911,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

0,00

106,00

106,00

852

Pomoc społeczna

306 749,00

490,00

307 239,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

1 000,00

490,00

1 490,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

1 000,00

490,00

1 490,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

352 550,00

0,00

352 550,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

5 000,00

2 000,00

7 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

2 000,00

7 000,00

90002

Gospodarka odpadami

168 800,00

- 2 000,00

166 800,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

2 000,00

2 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

344,00

344,00

4300

Zakup usług pozostałych

161 850,00

- 4 344,00

157 506,00

Razem własne:

5 681 784,00

490,00

5 682 274,00

Rodzaj:Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

14 299,00

6 000,00

20 299,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

13 859,00

6 000,00

19 859,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

6 000,00

6 000,00

12 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

337,00

- 106,00

231,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

18,00

18,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 194,00

42,00

2 236,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 093,00

324,00

4 417,00

4300

Zakup usług pozostałych

115,00

102,00

217,00

4410

Podróże służbowe krajowe

900,00

- 380,00

520,00

801

Oświata i wychowanie

0,00

5 864,00

5 864,00

80101

Szkoły podstawowe

0,00

3 538,00

3 538,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

3 538,00

3 538,00

80110

Gimnazja

0,00

2 326,00

2 326,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

2 326,00

2 326,00

Razem zlecone:

929 391,00

11 864,00

941 255,00

Razem w drodze porozumień:

867 792,00

0,00

867 792,00

Ogółem:

7 478 967,00

12 354,00

7 491 321,00

Na podstawie otrzymanych dotacji zwiększono plan wydatków zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz dokonano przesunięć między paragrafami w ramach działu dostosowując plan wydatków do faktycznych potrzeb.

Wójt Gminy


Jerzy Wasiluk

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Jankowski

Przedsiębiorca, Partner Zarządzający Cafe Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama