Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr 1/2015 Rady Gminy Przerośl

z dnia 15 maja 2015r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr VII/38/07 Rady Gminy Przerośl z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Łanowicze Duże, Śmieciuchówka, Morgi, Stara Pawłówka, Nowa Pawłówka w Gminie Przerośl

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 117, poz. 676, Nr 232, poz. 1378) ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr VII/38/07 Rady Gminy Przerośl z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Łanowicze Duże, Śmieciuchówka, Morgi, Stara Pawłówka, Nowa Pawłówka w Gminie Przerośl (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 197 poz. 2013) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr II/18/10 Rady Gminy Przerośl z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Łanowicze Duże, Śmieciuchówka, Morgi, Stara Pawłówka, Nowa Pawłówka w Gminie Przerośl (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2011r. Nr 22 poz. 313);

2) uchwałą Nr XXVI/192/2013 Rady Gminy Przerośl z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych: Łanowicze Duże, Śmieciuchówka, Morgi, Stara Pawłówka, Nowa Pawłówka w Gminie Przerośl, obejmującego obręb geodezyjny Morgi (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 765) - zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia.

2. Treść tekstu jednolitego nie obejmuje:

1) §1.1 uchwały Nr II/18/10 Rady Gminy Przerośl z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Łanowicze Duże, Śmieciuchówka, Morgi, Stara Pawłówka, Nowa Pawłówka w Gminie Przerośl (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2011r. Nr 22 poz. 313), który stanowi: "Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych: Łanowicze Duże, Śmieciuchówka, Morgi, Stara Pawłówka, Nowa Pawłówka w Gminie Przerośl uchwalonego uchwałą Nr VII/38/07 Rady Gminy Przerośl z dnia 10 sierpnia 2007 r. (opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 197 poz. 2013), zwaną dalej "zmianą planu", stwierdzając jego zgodność z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przerośl uchwalonym uchwałą Nr XV/96/00 Rady Gminy Przerośl z dnia 21 lipca 2000 r., zmienionym uchwałą (t. jedn. Nr VII/36/07 Rady Gminy Przerośl z dnia 10 sierpnia 2007 r.).";

2) §1.2 uchwały Nr II/18/10 Rady Gminy Przerośl z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Łanowicze Duże, Śmieciuchówka, Morgi, Stara Pawłówka, Nowa Pawłówka w Gminie Przerośl (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2011r. Nr 22 poz. 313), który stanowi: "Zmiana planu dotyczy obszaru, którego granice określone zostały w uchwale Nr XXIV/159/10 Rady Gminy Przerośl z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych: Łanowicze Duże, Śmieciuchówka, Morgi, Stara Pawłówka, Nowa Pawłówka w Gminie Przerośl uchwalonego uchwałą Nr VII/38/07 Rady Gminy Przerośl z dnia 10 sierpnia 2007 r.";

3) §2.1 uchwały Nr II/18/10 Rady Gminy Przerośl z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Łanowicze Duże, Śmieciuchówka, Morgi, Stara Pawłówka, Nowa Pawłówka w Gminie Przerośl (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2011r. Nr 22 poz. 313), który stanowi: "Ustalenia zmiany planu stanowią treść niniejszej uchwały.";

4) §2.2 uchwały Nr II/18/10 Rady Gminy Przerośl z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Łanowicze Duże, Śmieciuchówka, Morgi, Stara Pawłówka, Nowa Pawłówka w Gminie Przerośl (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2011r. Nr 22 poz. 313), który stanowi: "Integralną częścią niniejszej uchwały są:

1) Część graficzna zmiany planu w skali 1:2000, obejmująca rysunek zmiany planu ustalający przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenów stanowiący:

a) załącznik Nr 1 - obejmujący działkę nr geod. 77/1 w obrębie geodezyjnym Śmieciuchówka,

b) załącznik Nr 2 - obejmujący działki nr geod. 144, 145, 154, 158/1 w obrębie geodezyjnym Morgi,

2) załącznik Nr 3 zawierający rozstrzygnięcia o sposobie:

a) rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu,

b) realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należącej do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.";

5) §4 uchwały Nr II/18/10 Rady Gminy Przerośl z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Łanowicze Duże, Śmieciuchówka, Morgi, Stara Pawłówka, Nowa Pawłówka w Gminie Przerośl (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2011r. Nr 22 poz. 313), który stanowi: "Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przerośl";

6) §5 uchwały Nr II/18/10 Rady Gminy Przerośl z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Łanowicze Duże, Śmieciuchówka, Morgi, Stara Pawłówka, Nowa Pawłówka w Gminie Przerośl (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2011r. Nr 22 poz. 313), który stanowi: "Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego";

7) §1.1 uchwały Nr XXVI/192/2013 Rady Gminy Przerośl z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych: Łanowicze Duże, Śmieciuchówka, Morgi, Stara Pawłówka, Nowa Pawłówka w Gminie Przerośl, obejmującego obręb geodezyjny Morgi (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 765), który stanowi: "Stwierdza się, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych: Łanowicze Duże, Śmieciuchówka, Morgi, Stara Pawłówka, Nowa Pawłówka w Gminie Przerośl, obejmującego obręb geodezyjny Morgi nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przerośl uchwalonego uchwałą Rady Gminy Przerośl Nr XIV/96/2000 z dnia 21 lipca 2000r. (tekst ujednolicony uchwała Nr XXII/157/2013 Rady Gminy Przerośl z dnia 6 czerwca 2013r.).";

8) §1.2 uchwały Nr XXVI/192/2013 Rady Gminy Przerośl z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych: Łanowicze Duże, Śmieciuchówka, Morgi, Stara Pawłówka, Nowa Pawłówka w Gminie Przerośl, obejmującego obręb geodezyjny Morgi (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 765), który stanowi: "Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych: Łanowicze Duże, Śmieciuchówka, Morgi, Stara Pawłówka, Nowa Pawłówka w Gminie Przerośl uchwalonego uchwałą Nr VII/38/07 Rady Gminy Przerośl z dnia 10 sierpnia 2007r. (opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 197 poz. 2013), zmienionego uchwałą Nr II/18/10 Rady Gminy Przerośl z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Łanowicze Duże, Śmieciuchówka, Morgi, Stara Pawłówka, Nowa Pawłówka w Gminie Przerośl (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2011r. Nr 22, poz. 313 z dnia 25 stycznia 2011r.), zwaną dalej "zmianą planu".";

9) §1.3 uchwały Nr XXVI/192/2013 Rady Gminy Przerośl z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych: Łanowicze Duże, Śmieciuchówka, Morgi, Stara Pawłówka, Nowa Pawłówka w Gminie Przerośl, obejmującego obręb geodezyjny Morgi (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 765), który stanowi: "Granice obszaru objętego zmianą planu określa rysunek zmiany planu, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.";

10) §2 uchwały Nr XXVI/192/2013 Rady Gminy Przerośl z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych: Łanowicze Duże, Śmieciuchówka, Morgi, Stara Pawłówka, Nowa Pawłówka w Gminie Przerośl, obejmującego obręb geodezyjny Morgi (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 765), który stanowi: "Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:

1) Załącznik Nr 1 stanowiący część graficzną zmiany planu w skali 1:2000, obejmujący obręb geodezyjny Morgi;

2) Załącznik Nr 2 zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu;

3) Załącznik Nr 3 zawierający rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należącej do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.";

11) §4 uchwały Nr XXVI/192/2013 Rady Gminy Przerośl z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych: Łanowicze Duże, Śmieciuchówka, Morgi, Stara Pawłówka, Nowa Pawłówka w Gminie Przerośl, obejmującego obręb geodezyjny Morgi (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 765), który stanowi: "Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przerośl ";

12) §5 uchwały Nr XXVI/192/2013 Rady Gminy Przerośl z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych: Łanowicze Duże, Śmieciuchówka, Morgi, Stara Pawłówka, Nowa Pawłówka w Gminie Przerośl, obejmującego obręb geodezyjny Morgi (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 765), który stanowi: "Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego ";

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Radzewicz


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia Nr 1/2015
Rady Gminy Przerośl
z dnia 15 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Obwieszczenia Nr 1/2015
Rady Gminy Przerośl
z dnia 15 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Obwieszczenia Nr 1/2015
Rady Gminy Przerośl
z dnia 15 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Obwieszczenia Nr 1/2015
Rady Gminy Przerośl
z dnia 15 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Obwieszczenia Nr 1/2015
Rady Gminy Przerośl
z dnia 15 maja 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Obwieszczenia Nr 1/2015
Rady Gminy Przerośl
z dnia 15 maja 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe