Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr 2/2015 Rady Gminy Przerośl

z dnia 15 maja 2015r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XIV/101/08 Rady Gminy Przerośl z dnia 17 października 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Morgi, Stara Pawłówka w Gminie Przerośl

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 117, poz. 676, Nr 232, poz. 1378) ogłasza się tekst jednolity uchwały XIV/101/08 Rady Gminy Przerośl z dnia 17 października 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Morgi, Stara Pawłówka w Gminie Przerośl (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 278 poz. 2801) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr XXVI/193/2013 Rady Gminy Przerośl z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Stara Pawłówka, Morgi w Gminie Przerośl, obejmującego obręb geodezyjny Morgi (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 18 lutego 2014r., poz. 766) - zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia.

2. Treść tekstu jednolitego nie obejmuje:

1) §1 uchwały nr XXVI/193/2013 Rady Gminy Przerośl z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Stara Pawłówka, Morgi w Gminie Przerośl, obejmującego obręb geodezyjny Morgi (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 18 lutego 2014r., poz. 766), który stanowi:

1. § 1.1.Stwierdza się, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych: Stara Pawłówka, Morgi w Gminie Przerośl, obejmującego obręb geodezyjny Morgi nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przerośl uchwalonego uchwałą Rady Gminy Przerośl Nr XIV/96/2000 z dnia 21 lipca 2000r. (tekst ujednolicony uchwała Nr XXII/157/2013 Rady Gminy Przerośl z dnia 6 czerwca 2013r.).

2. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Morgi, Stara Pawłówka w Gminie Przerośl uchwalonego uchwałą Nr XIV/101/08 Rady Gminy Przerośl z dnia 17 października 2008r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 278 poz. 2801) zwaną dalej "zmianą planu.

3. Granice obszaru objętego zmianą planu określa rysunek zmiany planu, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.''

2) §2 uchwały nr XXVI/193/2013 Rady Gminy Przerośl z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Stara Pawłówka, Morgi w Gminie Przerośl, obejmującego obręb geodezyjny Morgi (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 18 lutego 2014r. poz. 766), który stanowi: "§ 2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:

1) załącznik Nr 1 stanowiący część graficzną zmiany planu w skali 1:2000, obejmujący obręb geodezyjny Morgi;

2) załącznik Nr 2 zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu;

3) załącznik Nr 3 zawierający rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należącej do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.";

3) §4 uchwały nr XXVI/193/2013 Rady Gminy Przerośl z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Stara Pawłówka, Morgi w Gminie Przerośl, obejmującego obręb geodezyjny Morgi (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 18 lutego 2014r., poz. 766), który stanowi: " Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przerośl ";

4) §5 uchwały Nr XXVI/193/2013 Rady Gminy Przerośl z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Stara Pawłówka, Morgi w Gminie Przerośl, obejmującego obręb geodezyjny Morgi (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 18 lutego 2014r., poz. 766), który stanowi: "Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego ".

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Radzewicz


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia Nr 2/2015
Rady Gminy Przerośl
z dnia 15 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Obwieszczenia Nr 2/2015
Rady Gminy Przerośl
z dnia 15 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Obwieszczenia Nr 2/2015
Rady Gminy Przerośl
z dnia 15 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Obwieszczenia Nr 2/2015
Rady Gminy Przerośl
z dnia 15 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe