Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/48/2015 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 29 maja 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem

Tekst pierwotny

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072) w związku z art. 42 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U.z 2015 r. poz. 618) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXVI/254/14 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Ogólnemu w Wysokiem Mazowieckiem wprowadza się następujące zmiany:

1) § 14 w ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: " 4) Przedsiębiorstwo - Medyczne laboratorium diagnostyczne."

2) § 14 ust. 5 pkt. 1 lit. e i lit. f otrzymują brzmienie: " e) Dział Statystyki, Analiz i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych." " f) Dział Zaopatrzenia i Obsługi Technicznej"

§ 2. Pozostała część załącznika do uchwały pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wysokomazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


Kazimierz Jan Wysocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe